สมัครเล่นรูเล็ตออนไลน์ เว็บเล่นยิงปลา ลาสเกนทากะอวต

สมัครเล่นรูเล็ตออนไลน์ ilman arvonalentumisia
Kustannustoiminta

Keskisuomalainen-konserni kustantaa kuuttatoista 5-7 päiväistä lehteä ja digitalista uutismediaa, 28 paikallislehteä sekä 28 kaupunkilehteä. 5-7 päiväiset lehde ovat Keskisuomalainen, Savon Sanomat, Iisalmen Sanomat, Etelä-Suomen Sanomat, Uusimaa, Keski-Uusimaa, Aamuposti, สมัครเล่นรูเล็ตออนไลน์ Länsi-Uusimaa, Itä-Häme, Warkauden Lehtiaoma, Etelä-vo-Saimat Savo, Uutisvuoksi sekä Itä-Savo. Paikallislehdet ilmestyvät 1-3 kertaa viikossa pääasiassa Savossa, Keski-Suomessa, Kaakkois-Suomessa sekä yksi lehti Uudellamaalla. Lisäksi konserni julkaisee verkkolehteä ทาลลินนาสซา.

Kustannustoiminnan liikevaihto oli 171,2 ฉัน (138,0 ฉัน).

Konsernin aikakauslehtiryhmään kuuluu ruoan ja juoman ammattilehnet Aromi ja Shaker sekä tapahtumien, viestinnän ja HR:n erikoislehti Evento. การสนทนา Näiden lisäksi aikakauslehtiä kustantavalla Omnipress Oy:llä on sopimusperusteisesti tuotettavanaan noin 20 asiakas- ja sidosryhmälehteä. Konsernin aikakauslehtiryhmään kuului myös Autoliiton julkaisema Moottori-lehti. Suurimpaan osaan Aikakauslehtiryhmän lehdistä liittyy myös digitalista julkaisemista omilla verkkosivustoillaan Keskisuomalainen konsernin liikevaihto aikakauslehti liiketoiminta-alueella vuonna 2019 มากกว่า 3,1 % มากกว่า 4,8 Me (4,6 Me)

Katsauskauden jälkeen Moottori -lehden kustannustoiminta บน myyty Autoliitolle 1.1.2020

ไพโนโทมินตา

Keskisuomalainen Oyj:n konsernin painopalveluihin kuului kuusi sanomalehtipainoa, jotka sijaitsevat Jyväskylässä, Pieksämäellä, Tuusulassa, Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Kouvolassa Lisäksi Lahdessa บน Painotalo Plus Digital Oy:n arkkipaino Keskisuomalainen Oyj บน päättänyt sulkea Hämeenlinnan sanomalehtipainon ja painotoiminta Hämeenlinnassa päättyi 31.12.2019

Painotoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 46,9 Me (43,9 Me). Ulkoisten painotöiden liikevaihto pysyi edellisen vuodentasolla ja oli 16,3 ฉัน (16,3 ฉัน).

จาเคลู

Konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 44,0 Me (10,4 Me).

Keskisuomalainen Oyj osti 1.1.2019 osoitteetonta suoramainosjakeluliiketoimintaa harjoittavan Suomen Suoramainonta Oy:น. Suomen Suoramainonta Oy:n liikevaihto oli 33,0 ฉัน. Tämän lisäksi konserni harjoittaa varhaisjakeluliiketoimintaa pääasiassa Päijät-Hämeen alueella sekä Pohjois-Savon ja Etelä-Savon pohjoisosien alueella. Varhaisjakelun yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2019 oli 11,0 Me (10,4 Me). Savon Jakelun liikevaihto oli 8,0 Me (7,8 Me), josta konsernin ulkoista บน noin 27,5 %. Mediatalo Esa Oy:n Päijät-Hämeessä harjoittaman jakeluliiketoiminnan osuus konsernin jakeluliiketoiminnan liikevaihdosta oli 3,0 Me (2,6 Me).

ตุ๊ตกิมุสปัลเวลุต

เนื้อหา kuuluu tutkimusyhtiö IROResearch Oy sekä tutkimuspalveluita tarjoava Tietoykkönen Oy. Tutkimustoiminnan liikevaihto vuonna 2019 oli 4,3 Me (2,7 Me). Tietoykkösen liikevaihto oli 0,8 ฉัน (0,8 ฉัน). IROREserch Oy:n liikevaihto oli 3,6 Me (1,8 Me). Edellisenä vuonna IROResearch Oy kuului konserniin 27.6.2018 ด่าง

คอนเซอร์นิราเคน

Keskisuomalainen Oyj osti 1.1.2019 Suomen Suoramainonta Oy:n koko osakekannan. Suomen Suoramainonta -konserniin kuuluu 19 yhtiötä. Lisäksi Keskisuomalainen osti 5.4.2019 Kaakon Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n ตั้งค่า Kiinteistö Oy Lehtikaaren Osana Kaakon Viestintä Oy:n kauppaa Keskisuomaalaisen omistusosuus Arena Partners Oy:stä nousi 41,2 มืออาชีพ

Keskisuomalainen บน vähentämässä konsernin yhtiöiden määrää keväällä 2020 ja näihin liittyvät suunnitelmat บน rekisteröity PRH:ssa 12.12.2019

Järjestelyistä emoyhtiö Keskisuomalainen Oy:hyn, y-tunnus 0174445-8, sulautuvat Länsi-Uusimaan Kiinteistö Oy, y-tunnus 2285247-4 จาก Päijänne Jakelu Oy, y-tunnus 2829735-2

Tiedot konserniyhtiöistä sekä niiden omistusosuuksista löytyvät tilinpäätöksen liitetiedoista.

คอนเซอนิน โอซาคุซือซีติออท

เคสisuomalainen Oyj:n osakkuusyhtiöt ovat Arena Partners Oy (41,2 %), Jyväskylän Messut Oy (26,3 %) เกม Esports Media Solutions Oy (24,99 %), Suomen Lehtiyhtymä Oy:n osakkuusyhtiyn เวลา %) ราคา Hämeen Ääni Oy (40,0 %). Keskisuomalainen Oyj, Suomen Lehtiyhtymä Oy että Mediatalo Esa Oy omistavat Kärkimedia Oy:tä ja konsernin yhteenlaskettu omistusosuus บน 26,5 % Suomen Suoramainonta Oy:n osakkuusyhtiöitä ovat Länsi-Uudenmaan Mainosjakelu Oy (35,0% %), Oulu Suorajakelu Oy sekä Suora Lähetys Oy (49,0 %)

Arena Partners Oy บน viiden maakuntalehden yhteinen sähköisen liiketoiminnan kehitysyhtiö Arena Partners -konsernin liikevaihto oli 4,7 Me (4,5 Me). Arena Partnersilla บน mobiiliratkaisujen kehittämiseen erikoistunut tytäryhtiö Arena Interactive Oy, josta Alma Media Oyj omistaa 35% osuuden Arena Partners omistaa 35 %:n osuuden Alma Media Oyj:n tytäryhtiöstä Alma Me-diapartners Oy:stä, joka harjoittaa asunto-, auto- ja kuluttajailmoittelun markkinapaikkaliiketoimin-taa. เข้าสู่ระบบ

ตุตกิมุส- จา คีหิตีสโตอิมินตา

Digitaaliset mediaja liiketoimintaratkaisut ovat merkittävä osa konsernin tuotekehitystoimintaa. Lisäksi konsernin osakkuusyhtiö Arena Partners Oy kehittää uusia sähköisiä ja mobiileja palveluja osakkailleen. แชร์ Kehitysmenoja ei ole aktivoitu, koska niistä tulevat tuotot varmistuvat vasta, kun tuotteet tulevat markkinoille.

เฮนคิลอสเตอ

Työsuhteita oli vuoden lopussa 2362 (1784). Tämän lisäksi konsernissa oli 3461 osa-aikaista mainosjakajaa. เพิ่มเติม Mainosjakajat huomioiden konsernissa oli yhteensä työsuhteessa 5823 henkilöä. Kokopäiväiseksi muutettuna konsernin henkilömäärä oli keskimäärin 1775 henkilöä (1330). ลูกู เอ ซิสซาลลา mainosjakajia, joita oli vuoden aikana keskimäärin 3660.

Investoinnit

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 11,8 มากกว่า 7,1 % liikevaihdosta (7,9 มากกว่า 4,7 %) Vuonna 2019 tytäryritysten hankintaan käytettiin 6,3 Me. Muut Investoinnit olivat pääsääntöisesti korvaus- จา ylläpitoinvestointeja

Rahoitus

Keskisuomalaisella oli vieraan pääoman ehtoista lainaa vuoden 2019 lopussa 61,2 Me (53,7 Me).

Keskisuomalaisella เมื่อ 4.4.2019 solmittu rahoitutussopimus Nordea Bank Oyj:n kanssa. Rahoitussopimukseen liittyvää lainaa 31.12.2019 Keskisuomalaisella oli 60,3 ฉัน. Laina erääntyy marraskuussa 2022. Sopimus sisältää taloudellisia kovenantteja, jotka perustuvat Keskisuomalainen Oyj:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä omavaraisuusasteeseen.

Yritys บน suojautunut korkoriskiltä tekemällä pitkäaikaisen korkosuojausjärjestelyn

Konsernin omavaraisuusaste vuoden 2019 lopussa oli 39,4 % (49,6 %). Tilikauden rahavarojen muutos oli 11.7 ฉัน (-6,6 Me) ja rahavarojen määrä oli 24,5 Me (12,8 Me)

Keskisuomalaisen maksuvalmius บน säilynyt hyvällä tasolla koko tilikauden

ฮัลลิตุส จา yhtiön johto

Yhtiön hallitukseen ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja
toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja
toimitusjohtaja Mikko Paananen
toimitusjohtaja Kalle Kautto
metsätalousyrittäjä Pekka Haltia
toimitusjohtajaenkor ไป
Vestanjohtajaenkor-Vestan

Yhtiön toimitusjohtajana บน toiminut Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Tilintarkastajana บน toiminut Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tuija Korpelainen 30.6.2019 asti ja siitä lähtien KHT Miikka Hietala.

Yhtiössä noudatetaan Arvopaperimarkkinayhdistyksen suosituksen (Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi) mukaista hallinnointijärjestelmää. Yhtiö บน antanut suosituksessa tarkoitetun erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Selvitys บน nähtävissä yhtiön internet-sivuilla www.keskisuomalainen.com

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Kaakon Viestintä Oy osti 1.1.2020 Mikkelin Kaupunkilehden liiketoiminnan Mikkelin Kaupunkilehti ออย:ltä.

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Suomen Lehtiyhtymä Oy myi 1.1.2020 52,08 % osuutensa Mottori สื่อ Oy:stä Autoliitto ry:lle.

โอศักดิ์คีต

Vuonna 2019 muunnettiin K-osakkeita pörssissä noteeratuiksi A-osakkeiksi 63.864 kpl. Muuntojen jälkeen K-osakkeita บน yhteensä 4.936.681 kpl ja A-osakkeita 5.800.022 kpl. Osakkeiden yhteenlaskettu määrä เมื่อ 10.736.703 kpl
Konsernilla oli hallussa 31.12.2019 omia A-osakkeita 470.909 kpl จาก K-osakkeita 223.326 kpl.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmantalouden kasvava epävarmuus voi heijastua Suomen taloustilanteeseen ja heikentää konsernin päätuotteiden markkinatilannetta.

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin voi johtaa siihen, että tulemme uudelleen strukturoimaan alueellista tuoteportfoliotamme

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook และ Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

โพสต์ jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutasellejaötükentyöt.

Yle jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan. Tämä voi vähentää sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen ansaintaa.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä บน ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilantetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu. Riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen. การผ่าตัด

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema บน katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana

Näkymät vuodelle 2020

ใช้ร่วมกัน

Hallituksen esitys yhtiökokoukselle osingonjaoksi vuodelta 2019

Emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma เมื่อ 64.327.203,66 ยูโร

A- ja K -osakkeilla บน yhtäläinen oikeus osinkoihin ja yhtiön varoihin. Osinkoon oikeuttavia K-sarjan osakkeita บน 4.713.355 kpl จาก A-sarjan osakkeita 5.333.463 kpl eli yhteensä 10.046.818 kpl Emoyhtiöllä hallussa บน omia A-osakkeita 466.559 kpl ja K-osakkeita 223.326 kpl, joille ei makseta osinkoa

Yhtiö pyrkii jakamaan osinkoina vähintään puolet tilikauden ตุลกเซสตา. Hallitus บน OYL 13:2 §:n mukaisesti huomioinut osinkoesitystä tehdessään, ettei esitetty osingonjako vaaranna konsernin maksukykyä.

Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan 0,75 ยูโร osakkeelle. Esityksen mukainen osinkojen määrä on yhteensä 7.535.113,50 ยูโร

Hallitus บน päättänyt osingon täsmäytyspäiväksi 28.4.2020 และ maksupäiväksi 6.5.2020

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 50,000 ยูโร

Yhtiökokous pidetään 24.4.2020 Jyväskylässä.

ลาดเทพีเรียตตีต

Konsernin tilinpäätös บน laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti Ensimmäinen IFRS -vuositilinpäätös on laadittu tilikaudelta 2005. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

IFRS 16 Vuokrasopimukset
Uusi IFRS 16 sisältää kaikille vuokrasopimukselle yhdenmukaisen arvostus- ja kirjaamismenettelyn. Aiemmin Keskisuomalainen บน kirjannut aineellisiin hyödykkeisiin ja korollisiin velkoihin ไร้สาระ rahoitutusleasing sopimukset Yhtiö ei ottanut standardia käyttöön takautuvasti jolloin vertailukaauden tietoja ei ole oikaistu IFRS 16- มาตรฐานใน mukaisesti

(IFRS 16 -มาตรฐานใน mukaisesti 1.1.2019 alkaen konserni บน kirjannut varoja, jotka kuvaavat sen oikeutta käyttää vuokrattuja omaisuuseriä vuokrakauden aikana (käyttöoikeusomaisuuserä) ขยายกว้างใหญ่ Käyttöoikeusomaisuus erästä kirjataan poisto ja leasingvelasta korko, mitkä korvaavat tuloslaskelman vuokrakulun.

Konserni ei erottele vuokrasopimuksistaan ​​palvelukomponentteja niiden epäolennaisuuden vuoksi.

IFRS 16 มาตรฐานใน käyttöönoton vaikutus konsernin tseeseen:

ผม 31.12.2018 IFRS 16 1.1.2019
Käyttöoikeusomaisuuserät
ราเคนนุกเศรษฐ์ 0,0 2,1 2,1
โกนีต จา คาลุสโต 0,7 1.6 2,3
Yhteensä 0,7 3,7 4,4

วุครโสพิมุสเวลาัต
วุครโสพิมุสเวลา, พิทไกรไกรเศรษฐ์ 0.3 1,5 1,8
วุครโสพิมุสเวลาัต, ลีไฮไทไกเซท 0,4 2,2 2,6
Yhteensä 0,7 3,7 4,4
Rakennusten ryhmään kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koostuvat lähinnä operatiivisessa käytössä olevista toimistotiloista ja kiinteistöistä. Koneiden จา kaluston ryhmään kirjatut erät koostuvat autoista ja it-laitteista. Lyhytaikaisiksi vuokrasopimuksiksi katsotaan sopimukset, joiden vuokra-aika บน enintään 12 kuukautta. Pääsääntöisesti kaikki lyhytaikaisten ja vähäarvoisten omaisuuserien vuokrasopimukset บน kirjattu tseeseen

Taseen käyttöoikeusomaisuuserät บน arvostettu leasingvelkaa vastaavaan määrään oikaistuna mahdollisten ennakkoon maksettujen vuokrien määrällä Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan sen vuokrakauden ไอคานา. Leasingvelka arvostettiin jäljellä olevien vuokramaksujen suuruiseksi käyttäen diskonttokorkona 1,5 %:n lisäluoton คอร์โค Konsernin kaikissa sopimuksissa บน käytetty samaa diskonttokorkoa, koska konsernissa ei ole erilaisia ​​yrityskohtaisia, maantieteellisiä tai valuuttariskejä.

IFRS 16 -มาตรฐาน ใน käyttööönotto vaikuttaa konsernin tuloslaskelmaan siten, että liikevoittoon sisältyneet vuokrakulut บน korvattu liikevoittoon sisältyvillä käyttöoikeusomalisrahisollälälälälälälälälälälälälälälälälän

IFRS 16 -มาตรฐานใน käyttööönotto vaikuttaa rahavirtalaskelmaan siten, että aiemmin liiketoiminnan rahavirrassa esitetyt maksetut vuokrakulut, esitetään nyt korkojen osalta liraisharashalasasennysakolsenveinnan

Uudet laadintaperiaatteet
Käyttöoikeusomaisuuserät

Konserni kirjaa käyttöoikeusomaisuuserän vuokrakauden alkaessa. Käyttöoikeusomaisuuserät arvostetaan poistoilla ja arvonalentumisilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon oikaistuna mahdollisella leasingvelan uudelleenarvostuksella käyttöoikeusomaisuuserän hankintameno koostuu kirjatun leasingvelan määrästä, välittömistä alkuvaiheen kustannuksista ja ennen vuokrakauden alkamista tai sen jälkeen suoritetuistaikänistänistänistänistänistänistän Käyttöoikeusomaisuuserät poistetaan tasapoistoina vuokrakauden aikana tai tätä lyhyemmän omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan kuluessa.

Leasingvelat

Konserni kirjaa vuokrakauden alkaessa leasingvelan, joka บน määrältään vuokrakauden aikana maksettavien vuokrien nykyarvo คอนเซอร์นี sisällyttää vuokrakauteen toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten osalta vuokrasopimuksen irtisanomisajan vuokran. Vuokratut tilat ovat pääosin tavanomaisessa toimistokäytössä ja toisiin tiloihin siirtyminen บน mahdollista irtisanomisajan puitteissa Vuokramaksut sisältävät kiinteät maksut, indeksistä johtuvat muutokset sekä mahdolliset jäännösarvotakuut.
Tulevien vuokrien nykyarvoa laskettaessa konserni käyttää lisäluoton คอร์โค Vuokrakauden alun jälkeen leasingvelan määrä kasvaa johtuen koron kertymisestä ja pienenee vuokrien maksun myötä. Leasingvelka arvostetaan uudelleen, mikäli vuokrakaudessa, vuokrien määrässä, arviossa osto-option käytössä tai arviossa jäännösarvotakuiden maksujen määärässau tapahtuu.

Johdon harkintaa tarvitaan toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten keston arviointiin, osto-optioiden käytön arvioimiseen ja leasingmaksujen nykyarvon laskemisessa käytettälutäv.

Jyväskylässä 19. päivä helmikuuta 2020

KESKISUOMALAINEN OYJ HALLITUS

เวสา-เปก
กะ Kangaskorpi toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi, น. 050 688 33.

Keskisuomalainen julkaisee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sähköisessä muodossa viikola 13. Se บน saatavissa yhtiön kotisivulta. Puolivuosikatsaus vuodelta 2020 กรกฎาคม 20.8.2020 Vastuuraportti julkaistaan ​​viikolla 13 osan vuosikertomusta. วัสทูราพอร์ตติ จุลไคตาน วิโคลา 13

Vuoden 2019 tilinpäätös บน tilintarkastettu.

คอนเซอร์นิน ทูลอสลาสเกลมา (ฉัน) 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2561
(6 กก.) (6 กก.) (12kk) (12kk)

ลิเคไวโตะ 118,6 83,1 231,1 166,1
Valmiiden จา keskeneräisten tuotteiden
varaston muutos 0.1 0,0 0.1 -0,2
Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0.1 0.5 0,2
ลิเกทอยมินนัน คูลุต -111,9 -80,2 -217,6 -158,8
LIIKEVOITTO 7,0 3,0 14,1 7.3
Liikevoitto % liikevaihdosta 5,9 % 3,6 % 6.1 % 4.4 %
ราฮอยตุสตุโอต จา -คูลุต 1,2 -0,4 1.6 -0,2
โอซุส โอซาคุส- จา yhteisyritysten tuloksista 0,4 0.3 0,7 0.8
VOITTO/TAPPIO เอนเนน เวโรจา 8,7 3,0 16.4 7,8
เวโรต์ -1,4 -1,5 -3,1 -2,4
VOITTO/TAPPIO 7,2 1,5 13.3 5,4

ติลิเกาเดน วัวตง จาโก
เอมอยห์เตียน ออสกคีโนมิสตาจิลล์ 7.3 1,4 13.2 5,5
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0.1 0.1 -0,1

ทูลอส/โอซาเกะ, ไลเมนทามาทอน (ยูโร) 0,68 0.13 1,23 0.51
ทูลอส/โอซาเกะ, ไลเมนเน็ตตู (ยูโร) 0,68 0.13 1,23 0.51

คอนเซอร์นิน ลาจัง ตูโลสลาสเกลมัน เอเรต 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2561
(6 กก.) (6 กก.) (12kk) (12kk)

ติลิคาอูเดน โวอิตโต 7,2 1,5 13.3 5,4
Muut laajan tuloksen erät:
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi:
Etuuspohjaisen nettovelan (ไท omaisuuserän)
uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0.3 0,2 0.3 0,2
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต 1,2 -0,4 2.0 -1,1
Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä
tulosvaikütteisiksi -0.5 0,0 -0,6 0,2
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 1,0 -0,1 1.6 -0,7
ติลิเคาเดน ลาจา ทูลอส ยีทีนแซน 8,2 1,4 14,9 4,7

ติลิเกาเดน ลาจัน ตูโลกเซน จาโก
เอมอยห์เตียน ออสกคีโนมิสตาจิลล์ 8.3 1,4 14,8 4,8
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0.1 0.1 -0,1

SEGMENTTI-ข้อมูล 7-12/2019 7-12/2018 1-12/2019 1-12/2561

ลิเกไวโต (ฉัน)
Kustannustoiminta 88.3 68,1 171,2 138,0
Tuotanto- จา logistiikkapalvelut 50,1 31.2 99.9 63,4
โกดิสทามาตอน 13.3 11,8 25.8 22.0
Segmenttien välinen liikevaihto -33,2 -28,1 -65,8 -57,3
Tuloslaskelman liikevaihto 118,6 83,1 231,1 166,1
LIIKEVOITTO
Kustannustoiminta 8,2 6,8 17.3 12.5
Tuotanto- จา logistiikkapalvelut 1,4 -2,3 2.9 -1,4
โกดิสทามาตอน -2,1 -1,3 -4,6 -3,5
เซ็กเมนต์tien välinen liikevoitto -0,4 -0,2 -1,3 -0,3
Tuloslaskelman liikevoitto 7,0 3,0 14.3 7.3

คอนเซอร์นิน เทส (ฉัน) 31.12.2019 31.12.2018

วารัต
ปิยไกรเศรษฐวราท
Aineettomat hyödykkeet 17.0 1,2
Liiearvo 75,7 65,5
ซิโจอิทสกีอินเทอิสเตอต 0.3 0.5
Aineelliset hyödykkeet 38.1 38.1
Käyttöoikeusomaisuuserät 7,4
อุซือเดต์ โอซาคุสทิออยส์สเอ 4,3 3,5
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต 17.9 13.1
มุต พิทเกยไกร เสะมิเศรษฐ์ 1,0 0.8
Laskennalliset verosaamiset 2,6 2.9
ลีไฮไทไกเศรษฐ วราต
ไวโต-โอไมซูส 1.9 1,7
มยินติสะมิเศรษ จา มุต สะมิเศรษฐ์ 22.0 16.5
กะเด็น เวโรเตตตาวาน ตูลูน เปรุสตุวัต เวโรซามิเซต 0,7 0.8
มุต รหัยทุศวรรัตน์ 3,4 3,7
รหัฏฐ จา ปังกิศามิเศรษฐ 24.5 12.8
วารัต yhteensä 216,8 170,9

31.12.2019 31.12.2018
OMA PÄOMA JA VELAT
โอมา แพโอมา
เอมอยห์เตียน ออสกคีโนมิสตาจิลล์
kuuluvan โอมาน pääoman osuus 77,7 79,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 0.5
Oma pääoma yhteensä 77,9 79,5
ปิ๊กก๋อยไกรเศรษฐ เวลาติ
Laskennallinen verovelka 3,9 3,1
Pitkaaikaiset korolliset velat 58,1 47.5
Pitkaaikaiset korottomat velat 0.1 0.1
ปิยไกรไกรเศรษฐ์ 2.0 2,2
ลิไฮไทไกเศรษฐ เวลาต
Lyhytaikaset korolliset velat 10,7 7.3
สะดุ๊ด เอนนาคต 19,1 10,8
Ostovelat จา มูต เวลัท 44.5 2,2
กะเด็น เวโรเตตตาวาน ตูลูน เปรุสตุวัต เวโรเวลาต 0,6 0.3
Oma pääoma ja velat yhteensä 216,8 170,9

คอนเซอร์นิน ราฮาวีร์ตาลาSKELMA (ฉัน) 1-12/2019 1-12/2561
(12 กก.) (12 กก.)
ลิเกทอยมินนัน รหะวิรัต
เอเซียกกัลตา สะดุุต มักสุต 230,5 164,6
Tavaroiden ja palvelujen โตมิททาจิลล์
จา henkilöstölle suoritetut maksut -202,1 -146,6
Maksetut korot -1,2 -1,1
สะดุดโคโรจน์ 0.1 0.1
Maksetut verot -3,5 -3,6
ลิเกทอยมินนัน รหะวิรัต 23,9 13.4

ลงทุน ร.วีรรัตน์
ไททารีริตีสเตน ฮันคินตา วาเฮนเนทตีนา ฮันคินตาเฮตเคน ราฮาวาโรอิลลา -6,3 -3,7
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -4,2 -2,5
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -1,1 -0,4
Aineellisten จาก aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 1,0 0,2
Muiden pitkäaikaisten rahoitutusvarojen myynti . มุยเดน 0,0 0,2
ลงทุนอินทร์นิต มุยฮิน ปิกไกไกสิยน ราโหอิทุสวรอยฮิน -0,1 -0,1
Lainasaamisten lisäys/vähennys -0,1 0,0
สะเดา โอสิงคต 2.0 0.8
ลงทุน ร.วีรรัตน์ -8,9 -5,5

รโหทึกเสน รหาวีรัต
ไลโนเจน นอสทอท 14.0 –
ไลโนเจน ตะไกสินมักสุต -6,4 -6,5
ราฮอยทัสลีสซิ่งเวลโกเจน มักสุต -3,7 -0,2
Määräysvallattomien osuuksien hankinta -0,3 -0,1
มักเซตุต โอสิงโกต -6,8 -7,6
รโหทึกเสน รหาวีรัต -3,3 -14,4

RAHAVAROJEN MUUTOS (ไลเซ่+/vähennys-) 11.7 -6,6
รหวารัต ติลิกะอุเด็น อะลุสสะ 12.8 19,4
รหวารัต ติลิกะอุเด็น โลปุสสะ 24.6 12.8
Laskelma konsernin โอมาน pääoman muutoksista (1000 ยูโร )

เอมอยห์เตียน ออสกคีโนมิสตาจิล kuuluva oma pääoma Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
โอซาเกะ- sidotut Muut โอมัต voitto- omistajien
โอมาน pääoman muutos 2018 แพโอมา ราฮาสทอท ราฮาสทอท osakkeet วารัต Yhteensä osuus Yhteensä
โอมา แพโอมา 1.1. 2 257 270 5 185 -357 74 531 81 886 687 82 573
Osus osakkuusyhtiöiden suorista โอมาน pääoman kirjauksista 35 35 35
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus -87 -87 -87
มุต oikaisut -19 -19 -19
Tytäryhtiön hankinta -5 -5
Laaja tulos
Tilikauden tulos 5 500 5 500 -125 5 374
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (ไท่)
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät 198 198 198
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต -895 -895 -895
Tilikauden laaja tulos yhteensä -895 5 697 4 802 -125 4 677
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -7 498 -68
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -7 498 -7 498 -68 -7 565
Tytäryhtiöomistusossuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa -100 -100 -100
OMA PÄOMA YHTEENSA 31.12. โอมา 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510

เอมอยห์เตียน ออสกคีโนมิสตาจิล kuuluva oma pääoma Määräys-
Muut Kertyneet vallattomien
โอซาเกะ- sidotut Muut โอมัต voitto- omistajien
โอมาน pääoman muutos 2019 แพโอมา ราฮาสทอท ราฮาสทอท osakkeet วารัต Yhteensä osuus Yhteensä
โอมา แพโอมา 1.1. 2 257 270 4 290 -357 72 560 79 020 489 79 510
Osus osakkuusyhtiöiden suorista โอมาน pääoman kirjauksista -11 -11 -11
มุต oikaisut 1 1 1
Tytäryhtiön hankinta 32 32 5 36
Laaja tulos
Tilikauden tulos 13 185 13 185 105 13 290
Muut laajan tuloksen erät
Etuuspohjaisen nettovelan (ไท่)
omaisuuserän) uudelleen
määrittämisestä johtuvat erät 230 230 230
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต 1 399 1 399 1 399
Tilikauden laaja tulos yhteensä 1 399 13 415 14 815 105 14 920
Liiketoimet omistajien kanssa
Osingonjako -6 748 -107
โอเมี่ยน โอซากิเด็น ฮากินตะ -9 390
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä -9 390 -6 748 -16 138 -107 -16 245
Tytäryhtiöomistusossuuksien muutokset
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 13 13 -274 -261
OMA PÄOMA YHTEENSA 31.12. โอมา 2 257 270 5 689 -9 747 79 261 77 731 218 77 949
Hankitut liiketoimet

Keskisuomalainen osti 100 % Suomen Suoramainonta Oy: n osakkeista 1.1.2019.
Osakkeiden hankintahinta oli 2,0 ฉัน joka บน maksettu rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankitun yhtiön liikevaihtoa 29,2 ฉัน ja tappiota – 0,2 ฉัน. Hankitusta liiketoiminnasta บน arvostettu asiakkuuksiin 0,2 Me, joka poistetaan 10 vuodessa. Liikearvoa syntyi 1,8 ฉัน. Liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

Keskisuomalainen osti 100 % Kaakon Viestintä Oy:n, ESV-Paikallismediat Oy:n ja Kiinteistö Oy Lehtikaari 1:n osakkeista 5.4.2019. Osakkeiden hankintahinta ที่ 14,2 Me ja se maksetaan rahana. Tilikauden tulokseen sisältyy hankittujen yhtiöiden liikevaihtoa 36,5 ฉันและ tulosta 4,4 Me. Hankinnasta on arvostettu asiakkuuksiin 4,0 Me ja tuotemerkkiin 1,9 Me, jotka poistetaan 10 วูเดซซา Liikearvoa syntyi yhteensä 8,3 ฉัน joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen Liikearvon syntymiseen vaikuttivat markkinaosuuden kasvattaminen kyseisellä alueella sekä hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut.

เนื้อหาเพิ่มเติม 2019 olisi ollut 243,1 ฉัน ja tulos 14,0 ฉัน jos tilikauden aikana toteutuneet liiketoimintojen hankinnat olisi yhdistelty konserniin tilikauden 2019 alusta lähtien. Tilikauden tulokseen sisältyy yhteensä 4,1 ฉัน hankittujen yhtiöiden tulosta. Hankinnasta syntyneet transaktiokulut 0,6 ฉันที่ kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin. Kun huomioidaan myös tilikauden poisto hankituista asiakkuuksista ja tuotemerkeistä sekä hankinnasta aiheutuneet muut kulut, niin hankintojen vaikutus tilikauden tulokseen บน yhteensä 3,3

(ผม) Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot
Aineettomat hyödykkeet 8,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 9,6
อุซือเดต์ โอซาคุสทิออยส์สเอ 0,2
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต 0.1
ปิยไกรเศรษฐ์ ญะ มุต สะมิเศรษฐ์ 0.1
ลาสเคนนัลลิเนน เวโรซามีน 0,0
ไวโต-โอไมซูส 0,4
ลีไฮไทไกเส็ต มัยญฺติ- จา มูต สะมิเศรษฐ์ 7,9
รหัฏฐ์ 9,9
วารัต yhteensä 37.0

Määräysvallattomien omistajien osuus nettovaroista 0,0

Laskennallinen verovelka 1,1
Pitkaaikaiset velat 4,4
ปิยไกรไกรเศรษฐ์ 0.1
Ostovelat จา มูต เวลัท 25.2
เวลา yhteensä 30.8

เนตรวรัตน์ 6,2

ฮันกินตาเมโน 16.2
Liiearvo 10,1

ระหนะ มักเสตฺตุ กอุปปะฮินตา 16.2
Hankitun tytäryrityksen rahavarat 9,9
รหวิรทไวกุตุส 6,3
หมู่ พิทเกยไกร เศรษฐฤทัสวรัต

osakkeet จา osuudet,
(ผม) noteerut noteeraamattomat Yhteensä

Hankintameno 1.1.2019 10,1 3,0 13.1
Liiketoimintojen yhdistäminen 0,0 0.1 0.1
Lisäykset 2,6 0,4 3,0
Vähennykset -0,4 -0,4
Siirrot erien välillä 0.1 0.1
Käypään arvoon arvostaminen 1.6 0,4 2.0
Kirjanpitoarvo 31.12.2019 14.3 3,6 17.9
Korolliset velat

31.12.2019
(ผม) Tasearvot Käyvät arvot
Pitkaaikaiset velat
ราฮาไลโตสไลนาท 53,7 54,2
วุครโสพิมุสเวลาัต 4,3 4,3
Pitkaaikaiset korolliset velat 58,1 58,5

Lyhytakaiset velat
ราฮาไลโตสไลนาท 7,5 8,1
วุครโสพิมุสเวลาัต 2.9 2.9
Johdannaiset 0.3 0.3
Lyhytaikaset korolliset velat 10,7 11.3

ตาลูเดลลิสตา คีฮิตีสเต คูวาวาท ตุนนุสลุฟัต 31.12.2019 31.12.2018
Liikevaihto, ฉัน 231,1 166,1
Liikevoitto, ฉัน 14,1 7.3
% ไลเกไวโฮสตา 6,1 4,4
Käytökate Me 28,1 20,0
เคย์โทเคท % 12,2 12.0
Voitto enen tilinpäätössiirtoja จา veroja 16.4 7,8
% ไลเกไวโฮสตา 7,1 4,7
ติลิคาอูเดน โวอิตโต 13.3 5,4
% ไลเกไวโฮสตา 5,8 3,2
โอมาน pääoman tuotto (ROE), % 16.9 6,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 12.5 6,4
โอมาวาไรซูสเต,% 39.4 49.6
Bruttoinvestoinnit, Me 11,8 7,9
% ไลเกไวโฮสตา 7,1 4,7
ตาซีน ลพพุสุมมา 216,8 170,9
เฮนคิโลคุนนัน lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä พ.ศ. 2318 (ค.ศ. 1775) 1330 ชั่วโมง

OSAKEKOHTAISET TUNNUSLUVUT 31.12.2019 31.12.2018
Emoyhtiön osakkenomistajille kuuluva tulos/osake, ยูโร 1,23 0.51
Emoyhtiön osakkenomistajille kuuluva oma pääoma/osake ยูโร 7,26 7,38
Osakekohtainen osinko, ยูโร
(vooden 2019 osalta hallituksen esitys) 0.75 0,63
Osinko/emoyhtiön osakkenomistajille kuuluva tulos, % 60,9 122.7
เอเฟกติวิเนน โอซินโคทูออตโต, % 6,6 7,2
Hinta/voitto-suhde (ป/อี-ลูกู) 9,2 17.1
Osakkeen osakeantioikaistu kurssikehitys
– อลิน ยูโร 8,72 8,74
– อีลิน, ยูโร 13,10 14,30
– keskikurssi ยูโร 10,06 10,59
Osakekannan markkina-arvo A-osakkeille, มี 55,8 43.9
Koko osakekannan markkina-arvo, Me 120,4 94,0
Osakkeiden vaihdon kehitys
-osakkeiden lukumäärä 886.805 416.637
– % อาศรจัน โอศักดิ์ไกษะ 18.0 8.3
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm, 1,000 kpl 10 707 10 711

ลาฮิปิริริน กันสสะ โทตูตุยวาต เซอราวาต ลิอิเกตาปะห์ทุมัต

(1,000 ยูโร) 2019 2018
Myynti
Osakkuus- จา yhteisyritykset 8431 7093
Muu lähipiiri 1 8
Ostot
Osakkuus- จา yhteisyritykset 3800 1109
Muu lähipiiri – 20

เว็บเล่นยิงปลา Johdon työsuhde-etuudet

(1,000 ยูโร) 2019 2018
ปัลกัต จา ปัลกกิโอต 2455 1758
Lakisääteinen Tyel-maksu 311 281
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet – 161
Työsuhteen เว็บเล่นยิงปลา päättymisen jälkeiset etuudet 71 137
Johdon kompensaatiot yhteensä 2293 2338
ตุนนุสลูกูเจน ลาสเกนทากะอวต

โอมาน pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100
(ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman (วออิตโต เอนเนน เวโรจา + ระโฮอิตัสกูลุต) x 100
ทูอ็อตโต-% (ROI) Oma pääoma + korolliset velat (keskimäärin vuoden aikana)

โอมาวาไรซูสเต-% โอมาแพโอมา x 100
ตาสีน ลพพุสุมมะ – สะดุ๊ด เอนนาคต (=tilausvastuu)

Käytökate Liikevoitto + arvonalentumiset จา suunnitelman mukaiset poistot

เคย์โทเคท % Liikevoitto + arvonalentumiset จา suunnitelman mukaiset poistot
ลิเกไวโต

ทูลอส/โอซาเกะ Emoyhtiön osakkenomistajille kuuluva tulos
เกสคิมาอาเรเนน osakeantioikaistu osakkaiden lkm

โอมะ แพโอมะ/โอซาเกะ E moyhtiön osakkenomistajille คูลูวา oma pääoma
Osakkeiden osakeantioikaistu lkm 31.12. น.

โอซิงโก/ ทูลอส, % (Osakeantioikaistu osinko /osake) x 100
ทูลอส/โอซาเกะ

Efektiivinen (Osakeantioikaistu osinko/osake) x 100
osinkotuotto-% Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.

Hinta/voitto-suhde Osakeantioikaistu pörssikurssi 31.12.
(ป/อี-ลูก) ทูลอส/โอซาเกะ

โอซาเกะคันนัน มาร์คกินา-อาร์โว่ Osakkeiden lkm x tilikauden päätöskurssi