ไลน์คาสิโน ID Line GClub ปรับลด

ไลน์คาสิโน คณะกรรมการบริษัทเสนอสิ่งต่อไปนี้ลดทุนเรือนหุ้นจาก CHF 80’194’423.– โดย CHF 7’990’000.– เป็น CHF 72’204’423.– โดยการยกเลิกหุ้นจดทะเบียน 470’000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ของ CHF 17 — แต่ละรายการ ซึ่งได้มาในปี 2553 ตามโครงการซื้อคืนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
รับทราบตามรายงานพิเศษของผู้ตรวจสอบบัญชี PricewaterhouseCoopers AG เมืองซูริก ว่าการเรียกร้องของเจ้าหนี้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่แม้หลังจากการลดทุนตามที่กำหนดในศิลปะ 732 วรรค 2 บจก.
การใช้กำไรทางบัญชีใด ๆ ที่เกิดจากการลดทุนเฉพาะเพื่อการคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรา 732 วรรค 4 บจก.
การแก้ไขงานศิลปะ 5 ของข้อบังคับของบริษัท ณ วันที่เขาเข้าสู่การลดทุนในทะเบียนการค้า:
“ทุนเรือนหุ้นของบริษัทจำนวน CHF 72’204’423.– ชำระเต็มจำนวนแล้ว

ทุนเรือนหุ้นแบ่งออกเป็น 4’247’319 หุ้นจดทะเบียนแต่ละหุ้นมีมูลค่าระบุ 17.– CHF”

7. เบ็ดเตล็ด

เอกสาร

รายงานธุรกิจของบริษัทประจำปี 2553 ประกอบกับงบการเงินประจำปี 2553 งบการเงินรวม พ.ศ. 2553 และรายงานของผู้สอบบัญชี (ในฐานะผู้ตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทด้วย) ดังกล่าว รวมทั้งข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสะสมจะเป็น สามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน 2554 สำเนาจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อมีการร้องขอ สามารถดาวน์โหลดสำเนาได้จากเว็บไซต์ของบริษัทwww.altin.chและจะมีให้ในการประชุมสามัญประจำปีด้วย

การรับเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนในทะเบียนหุ้นจนถึง 15 เมษายน 2554 ที่มีสิทธิออกเสียงจะได้รับพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีซึ่งจะใช้ได้ไม่เกิน 22 เมษายน 2554 (วันที่ได้รับ) เพื่อสั่งซื้อ บัตรเข้าชมและใบลงคะแนน จะไม่มีรายการแสดงสิทธิในการออกเสียงในทะเบียนหุ้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2554 จนถึงวันประชุมสามัญประจำปี

ผู้เข้าร่วมประชุม CDI ที่เป็นสมาชิก CREST ที่ถือ CDI ในฐานะเจ้าของผลประโยชน์ และผู้เข้าร่วม CDI ที่เป็นเจ้าของประโยชน์ของ CDI ที่ถือ CDI ผ่านสมาชิก CREST ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อ มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีและลงคะแนนเสียงในที่ที่พวกเขาหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง ของตัวแทนรถโดยสารประจำทางที่จะได้รับการสนับสนุนจาก CREST International Nominees Limited (และส่งไปยังบริษัท) ผู้เข้าร่วม CDI ที่ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนในทะเบียน CDI ที่ดูแลโดย CRESTCo Limited จนถึงและรวมถึง 5 เมษายน 2011 จะได้รับพร้อมกับคำเชิญการประชุมสามัญประจำปี, บัตรตอบกลับที่เจ้าของผลประโยชน์อาจใช้ภายในไม่เกิน 20 เมษายน 2011 เพื่อลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีทางโทรสาร

โปรดทราบว่า นอกเหนือจากการคืนบัตรตอบกลับแล้ว เพื่อให้มีสิทธิ์เข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญประจำปี (ด้วยตนเองหรือโดยมอบฉันทะ) ผู้เข้าร่วม CDI จะต้องโอนการถือ CDI ของตนไปยังยอดคงเหลือเอสโครว์ใน CREST โดยการป้อนการโอน ถึงคำสั่ง Escrow (“TTE”) ใน CREST เพื่อชำระภายใน 16:30 น. (เวลาสหราชอาณาจักร) ของวันที่ 20 เมษายน 2011 ตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน Corporate Action Bulletin ที่เผยแพร่โดย CREST ในวันที่หรือประมาณ 5 เมษายน 2011 (และ มีอยู่ในเว็บไซต์ Crest) แม้ว่าผู้ถือ CDI จะยังคงความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของ CDI ที่โอนไปยังเอสโครว์ แต่ CDI ดังกล่าวจะถูกครอบครองโดย CRESTCo Limited ภายใต้การควบคุมและตามคำสั่งของบริษัท (และจะไม่ ดังนั้น

ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุม CDI ที่ไม่ต้องการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีเป็นการส่วนตัว อาจจัดให้มีผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้น โดยธนาคารรับฝากหรือโดยบริษัท ผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้าที่ CDI อาจแต่งตั้ง Mr. Bernhard Lehmann, dipl. Wirtschaftsprüfer, c/o Caminada Treuhand AG Zürich, Zollierstrasse 27, 8032 Zurich, Switzerland ในฐานะผู้ถือสิทธิ์ลงคะแนนเสียงอิสระตามมาตรา 689c แห่งประมวลกฎหมายภาระผูกพันของสวิส เว้นแต่จะได้รับคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้คะแนนเสียงสนับสนุนข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทได้ นอกจากนี้ ผู้รับมอบฉันทะอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นให้กระทำการแทนได้

ผู้ถือหุ้นจะโอนบัตรเข้างานให้ผู้รับมอบฉันทะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เจ้าหน้าที่ CDI จะโอนบัตรตอบรับที่ลงนามด้วยตนเองไปยังผู้รับมอบฉันทะเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะภายในวันที่ 20 เมษายน 2554 เป็นอย่างช้าทางโทรสาร และในกรณีที่มีการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะอิสระหรือบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2011 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดโดยไปรษณีย์อากาศที่ SIX SAG AG เมืองออลเทน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแฟกซ์โดยสมาชิก CREST ที่ลงทะเบียนซึ่งถือ CDI

ตัวแทนของหุ้นที่ฝาก

ขอให้ตัวแทนของหุ้นที่ฝากตามความหมายของมาตรา 689d แห่งประมวลกฎหมายสวิสเซอร์แลนด์แจ้งให้บริษัททราบถึงจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกินวันที่ 27 เมษายน 2554 ที่ทางเข้าการประชุมสามัญประจำปี ความสามารถในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของหุ้นที่ฝากถูกควบคุมโดย Federal Act of Banks และ Saving Banks เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2477
Joseph L. Billhimer, Jr. เข้าร่วม MTR Gaming Group ในตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและการพัฒนา
ยังได้รับตำแหน่งเป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Mountaineer Park, Inc.

04 เมษายน 2554 15:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
เชสเตอร์, เวอร์จิเนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 MTR Gaming Group, Inc. (NasdaqGS: MNTG) ประกาศว่า Joseph L. Billhimer, Jr. จะดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและการพัฒนาของบริษัท และจะ ทำหน้าที่เป็นประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Mountaineer Park, Inc. ซึ่งดำเนินการ Mountaineer Casino, Racetrack & Resort พร้อมกันโดยมีผลทันที

“โจใช้เวลาทั้งอาชีพในอุตสาหกรรมเกม และเราเชื่อว่าการผสมผสานของการดำเนินงานและประสบการณ์การพัฒนาตลอดจนความสำเร็จของเขากับคาสิโนและรีสอร์ทในตลาดระดับภูมิภาคจะส่งผลดีต่อตลาดเวสต์เวอร์จิเนียและโอไฮโอวัลเลย์”

ทวีตนี้
“เรามีความยินดีที่ Joe ตกลงที่จะเข้าร่วมทีม MTR เพื่อช่วยเราในการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับฐานลูกค้าที่ภักดีของเราที่ Mountaineer ในขณะเดียวกันก็ดูแลการพัฒนาและการดำเนินงานของทรัพย์สิน Scioto Downs ของเรา” กล่าว Jeffrey J. Dahl ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MTR Gaming Group, Inc. “โจใช้เวลาทั้งอาชีพในอุตสาหกรรมเกม และเราเชื่อว่าการผสมผสานของการดำเนินงานและประสบการณ์การพัฒนาตลอดจนความสำเร็จของเขากับคาสิโนและรีสอร์ทใน ตลาดระดับภูมิภาคจะส่งผลดีต่อตลาดเวสต์เวอร์จิเนียและโอไฮโอวัลเลย์”

คุณ Billhimer มีประสบการณ์ 27 ปีในการทำงานในอุตสาหกรรมเกม และล่าสุดเป็นผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่ของ Foundation Gaming Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริหารจัดการสำหรับอุตสาหกรรมเกม ซึ่งนอกจากงานอื่นๆ แล้ว ยังประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการ Harlow’s Casino Resort ใน Greenville , MS ตั้งแต่ปี 2009 ถึง 2010 และทำการตลาดการขายให้กับ Churchill Downs ก่อนหน้าที่จะร่วมงานกับ Foundation Gaming Group คุณ Billhimer เป็นประธานและซีอีโอของ Premier Entertainment LLC ผู้พัฒนาและผู้ปกครองของ Hard Rock Hotel and Casino ในบิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี้ ตั้งแต่ปี 2546 ถึง 2551 ขณะอยู่ที่ Premier Entertainment เขาได้รับการตั้งชื่อว่าCasino Journal’s ผู้บริหารคาสิโนแห่งปี 2550 สำหรับความพยายามของเขาในการพัฒนาโรงแรมฮาร์ดร็อคและคาสิโนอีกครั้งหลังจากถูกทำลายโดยพายุเฮอริเคนแคทรีนา ก่อนงาน Premier Entertainment คุณ Billhimer ใช้เวลาสามปีในตำแหน่งประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Grand Casino Resort ของ Caesars Entertainment ใน Gulfport, MS และก่อนหน้านั้นประสบการณ์นั้นแปดปีกับ Pinnacle Entertainment ซึ่งเขาเป็นรองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของ Casino Magic ใน เบย์ เซนต์หลุยส์ มิสซิสซิปปี

เกี่ยวกับ MTR Gaming Group

MTR Gaming Group, Inc. ผ่านบริษัทในเครือ เป็นเจ้าของและดำเนินการ Mountaineer Casino, Racetrack & Resort ใน Chester, West Virginia; Presque Isle Downs & Casino ในอีรี เพนซิลเวเนีย; และ Scioto Downs ในโคลัมบัส โอไฮโอ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.mtrgaming.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ข้อความดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานประจำงวดของบริษัทที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538
หมดเวลาเสนอชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายสำหรับห้องน้ำที่ดีที่สุดของอเมริกา
เหลือเวลาอีกเพียงหนึ่งสัปดาห์ในการเสนอชื่อเข้าชิง รางวัลห้องน้ำยอดเยี่ยมประจำปีที่สิบของอเมริกาของCintas Corporation

08 เมษายน 2011 10:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซินซินนาติ–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค.นี้ หมดเวลาสำหรับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล America’s Best Restroom Award ประจำปีครั้งที่ 10 ซึ่งนำเสนอโดย Cintas Corporation สามารถส่งผลงานได้ที่www.bestrestroom.com ถึงวันที่ 15 เมษายน 2554

“การประกวด America’s Best Restroom เป็นการยกย่องธุรกิจที่ก้าวไปไกลกว่านั้นในด้านการออกแบบและความสะอาดของห้องน้ำของตน ไม่ว่าคุณจะต้องการโปรโมทธุรกิจของคุณเองหรือสร้างชื่อเสียงให้กับร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน หรือสถานประกอบการที่ชื่นชอบ เราขอเชิญคุณส่งชื่อและรูปภาพ”

ทวีตนี้
การประกวด Cintas’ America’s Best Restroom เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงห้องสุขาที่ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยได้ “การประกวด America’s Best Restroom เป็นการยกย่องธุรกิจที่ก้าวไปไกลกว่านั้นในด้านการออกแบบและความสะอาดของห้องน้ำของตน ไม่ว่าคุณต้องการโปรโมตธุรกิจของคุณเองหรือสร้างชื่อเสียงให้กับร้านอาหาร โรงแรม โรงเรียน หรือสถานประกอบการอื่นๆ ที่เราชื่นชอบ เราขอเชิญคุณส่งชื่อและรูปภาพ” Rich Bing ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Cintas กล่าว แชมป์เก่ามีการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ เครื่องตกแต่งเป็นประกาย ที่พักกว้างขวาง และทิวทัศน์เส้นขอบฟ้าอันน่าทึ่ง

ใหม่ในปีนี้ แฟน ๆ สามารถเสนอชื่อและโหวตได้ที่www.bestrestroom.com จากอุปกรณ์พกพาที่เปิดใช้งานเว็บ ขับเคลื่อนโดย Usablenet ผู้นำเทคโนโลยีระดับโลกสำหรับการมีส่วนร่วมของลูกค้าหลายช่องทาง เว็บไซต์บนมือถือเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่ายดายในการเสนอชื่อห้องสุขาที่สมควรได้รับในขณะเดินทาง

นอกจากจะทำให้การเสนอชื่อประชาชนอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปเยี่ยมชมที่ดีที่สุดห้องน้ำของอเมริกาหน้า Facebook , บัญชี ไลน์คาสิโน TwitterและYouTube ช่องแสดงความคิดเห็นโพสต์ได้รับการปรับปรุงการประกวดแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอที่อัปโหลด; ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ทั้งสามอยู่ในหน้าแรกของการแข่งขัน

Cintas จะประกาศผู้เข้ารอบสูงสุดสิบคนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะเริ่มการลงคะแนนทางออนไลน์ ผู้ชนะจะเข้ารับตำแหน่งในเดือนกันยายน และรับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก Cintas America’s Best Restroom ในระหว่างพิธี ณ สถานที่ของแชมป์เปี้ยน ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงห้าอันดับแรกที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดจะได้รับตำแหน่งในหอเกียรติยศห้องน้ำที่ดีที่สุดของอเมริกา ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการสัมภาษณ์ โปรดติดต่อ Sabrina Zimring บรรณาธิการสำรวจ ที่ 757-456-5212

เกี่ยวกับซินทัส คอร์ปอเรชั่น

Cintas Corporation มีสำนักงานใหญ่อยู่ในซินซินนาติ ให้บริการเฉพาะทางขั้นสูงแก่ธุรกิจทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอเมริกาเหนือ Cintas ออกแบบ ผลิต และใช้โปรแกรมเครื่องแบบเอกลักษณ์องค์กร และจัดหาเสื่อทางเข้า อุปกรณ์ห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย การปฐมพยาบาล ความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์และบริการป้องกันอัคคีภัย และบริการจัดการเอกสารสำหรับธุรกิจประมาณ 800,000 แห่ง Cintas เป็นบริษัทมหาชนที่ซื้อขายในตลาด Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ CTAS และเป็นส่วนหนึ่งของดัชนี Standard & Poor’s 500Bally Technologies อัพเดทธุรกิจ
07 เมษายน 2554 16:01 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI):

“โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่นี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

ทวีตนี้
รับภาระผูกพันสำหรับใหม่ $ 700 ล้านในสิ่งอำนวยความสะดวกเครดิตที่มีหลักประกันอาวุโส
คณะกรรมการอนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าจะได้รับ 400 ล้านดอลลาร์ผ่านข้อเสนอซื้อหุ้นที่ประกาศในวันนี้
อัปเดตคำแนะนำกำไรต่อหุ้นปรับลดปีงบประมาณ 2554 สำหรับช่วง 1.82 ถึง 1.95 ดอลลาร์
กำหนดการ ไตรมาสที่สาม ผลประกอบการปีงบประมาณ 2554 เรียกขาน 28 เมษายน
Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) ผู้นำด้านสล็อต วิดีโอแมชชีน การจัดการคาสิโน และระบบเครือข่ายและเซิร์ฟเวอร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับภาระผูกพันสำหรับเครดิตการค้ำประกันระดับสูงใหม่มูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ สิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน 5 ปีมูลค่า 400 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินกู้ระยะยาว 5 ปีมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ (รวมเรียกว่า “วงเงินสินเชื่อ”)

Bally จะใช้รายได้สุทธิจากวงเงินสินเชื่อใหม่เพื่อเป็นทุนในการทำคำเสนอซื้อหุ้นที่ประกาศในวันนี้ เพื่อเป็นทุนในการซื้อหุ้นคืน เพื่อรีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อที่มีอยู่ (ยอดคงค้าง 162.4 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554) เพื่อชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เพื่อจัดหาเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร วงเงินสินเชื่อแห่งใหม่นี้คาดว่าจะปิดในหรือประมาณวันที่ 13 เมษายน 2554 และกองทุนในหรือประมาณวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 พร้อมกับการปิดคำเสนอซื้อหุ้น ในการระดมทุนและให้ผลสำหรับคำเสนอซื้อหุ้น Bally จะมีความพร้อมที่ยังไม่ได้ดึงออกมาอย่างน้อย 150 ล้านดอลลาร์ภายใต้ปืนพกลูกใหม่

วงเงินสินเชื่อใหม่จะกำหนดราคาในขั้นต้นที่ LIBOR +175bps (สมมติว่ามีอัตราส่วนเลเวอเรจรวม 2.0) และจะขึ้นอยู่กับตารางการกำหนดราคาตามเลเวอเรจและเลเวอเรจสูงสุดและข้อตกลงครอบคลุมดอกเบี้ยขั้นต่ำ คำอธิบายโดยละเอียดของวงเงินสินเชื่อใหม่จะอยู่ในข้อเสนอซื้อสำหรับคำเสนอซื้อหุ้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มในวันที่ 8 เมษายน 2011 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; หลักทรัพย์ Wells Fargo, LLC; และ Union Bank, NA จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักและผู้จัดการหนังสือร่วม ซินดิเคทที่เหลือประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์อื่น

Neil Davidson ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัทกล่าวว่า “ความสามารถของเราในการเพิ่มขนาดวงเงินสินเชื่อของเราได้มากกว่าสองเท่าด้วยตารางราคาที่ดีกว่าและเงื่อนไขที่ดีกว่า แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจของเราและกระแสเงินสดอิสระที่สร้าง” “วงเงินสินเชื่อใหม่จะช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้นในการดำเนินโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างเงินทุนของเราให้ดียิ่งขึ้น”

แผนการซื้อหุ้นคืน

ในช่วงไตรมาสที่สาม Bally ซื้อคืนหุ้นประมาณ 898,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 35.1 ล้านดอลลาร์ เหลือ 27.3 ล้านดอลลาร์ภายใต้แผนการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2554 คณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มโครงการซื้อหุ้นคืนเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 550 ล้านดอลลาร์ลบด้วย จำนวนเงินที่ซื้อคืนในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์) ภายใต้วงเงินสินเชื่อใหม่ บริษัทจะมีกำลังการผลิตที่ไม่จำกัดในการซื้อคืนหุ้นสามัญหรือชำระเงินแบบจำกัดอื่น ๆ ตราบใดที่อัตราส่วนเลเวอเรจรวมต่ำกว่า 2.0 และอาจชำระได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ต่อปี หากการก่อหนี้รวมสูงกว่า 2.0.

“เราเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นของเรายังคงเป็นการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างรอบคอบ เนื่องจากเราเชื่อว่าหุ้นของเราในปัจจุบันมีมูลค่าที่น่าสนใจ” Davidson กล่าว “โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่นี้สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา”

อัพเดตธุรกิจประจำปี 2554

บริษัทได้ปรับปรุงคำแนะนำสำหรับกำไรต่อหุ้นปรับลดในปีงบประมาณ 2554 (“กำไรต่อหุ้นปรับลด”) จากการดำเนินงานต่อเนื่องเป็น 1.82 ดอลลาร์ เป็น 1.95 ดอลลาร์ โดยกำไรต่อหุ้นต่อหุ้นปรับลดของไตรมาสที่สี่จะสูงกว่ากำไรต่อหุ้นต่อหุ้นปรับลดของไตรมาสที่สาม ช่วงคำแนะนำของ Diluted EPS ที่ปรับปรุงนี้ไม่ได้สะท้อนถึงผลกระทบของคำเสนอซื้อหุ้นที่รอดำเนินการและการรีไฟแนนซ์หนี้อันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่จะเสนอซื้อ

คำแนะนำที่ปรับปรุงใหม่สะท้อนถึงรายได้ของระบบที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ซึ่งเกิดจากช่วงเวลาของการตัดสินใจสำหรับการติดตั้งขนาดใหญ่ และกำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ในอุปกรณ์การเล่นเกมเนื่องจากการผสมผสานกันของยอดขายตู้ Pro Series™ ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ นอกจากนี้ ขณะนี้บริษัทเชื่อว่าจะไม่ได้รับรายได้จากระบบถึง 205 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2554 อีกต่อไป และจะให้ข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสที่สามในวันที่ 28 เมษายน 2554

Richard M. Haddrill ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทกล่าวว่า “สภาวะตลาดในระยะสั้นยังคงยากอยู่ โดยระยะเวลาของการใช้งานระบบขนาดใหญ่นั้นยากต่อการคาดการณ์” “อย่างไรก็ตาม เรายังคงพอใจกับผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในธุรกิจการเล่นเกมของเรา การยอมรับในขั้นต้นของตู้ Pro Series ใหม่ของเรา และการริเริ่มเฉพาะธุรกิจของเรา แนวโน้มระบบของเรายังคงแข็งแกร่ง และในเดือนนี้ เราจะเริ่มจำหน่ายเกมPlayboy Hot Zone TMและ Ole Jalapeños™ ของALPHA 2™ เป็นครั้งแรก”

บริษัทได้จัดทำแนวทางรายได้ฉบับปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2554 เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปแก่นักลงทุนเกี่ยวกับทิศทางโดยรวมของธุรกิจในเวลานี้ แนวทางที่ปรับปรุงแล้วนั้นขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนหลายประการ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและตลาดทุนโดยรวม ตลาดสำหรับอุปกรณ์และระบบการเล่นเกม การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการเล่นเกม ระยะเวลาของเขตอำนาจศาลใหม่และการเปิดคาสิโน การแนะนำผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันได้ ซับซ้อน กฎการรับรู้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสมมติฐานเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทและการอนุมัติด้านกฎระเบียบ บริษัทไม่มีเจตนาและไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ โอกาสที่เป็นไปได้สำหรับการเติบโตในตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่ และแนวโน้มในอนาคตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เสนอ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ตั้งใจที่จะปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในช่วงไตรมาสดังกล่าว ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการทางการเงินของบริษัทที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ของวันนี้ สามารถดูได้ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q

ผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2554 และการประชุมทางโทรศัพท์Bally จะรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2011 หลังจากที่ตลาดปิดตัวในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน และจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในเวลา 16:30 น. EDT (13:30 น. PDT) ประชาชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมทั้งการโทรและเว็บคาสต์

หมายเลขโทรเข้าสำหรับการประชุมทางโทรศัพท์คือ 866-783-2145 หรือ 857-350-1604 (ระหว่างประเทศ) รหัสผ่าน “Bally” เว็บคาสต์สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่BallyTech.com และเลือก”นักลงทุนสัมพันธ์” ผู้สนใจควรเริ่มกระบวนการโทรและเว็บคาสต์อย่างน้อยห้านาทีก่อนเริ่มการนำเสนอ สำหรับผู้ที่พลาดงานนี้ เวอร์ชันที่เก็บถาวรจะสามารถใช้ได้ที่BallyTech.com จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2011

เกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

ด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้ออกแบบ ผลิต ดำเนินการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกม ระบบ และโซลูชั่นเทคโนโลยีขั้นสูงทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Bally ประกอบด้วยเครื่องสล็อตแมชชีนรีลสปิน วิดีโอสล็อต โปรเกรสซีฟแบบกว้าง และคลาส II เกมลอตเตอรีและการตัดสินใจกลางและแพลตฟอร์ม ในฐานะบริษัทระบบเกมอันดับหนึ่งของโลก Bally ยังนำเสนอโซลูชั่นการจัดการคาสิโน บัญชีสล็อต โบนัส เงินสด และโซลูชั่นการจัดการโต๊ะ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท รวมถึงการนำเสนอนักลงทุนของบริษัทได้ที่ BallyTech.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างมาก ข้อความเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยการใช้คำต่างๆ เช่น “สมมติฐาน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “เป้าหมาย” “แนวทาง” “แผน” “จะ” และคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน . ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลงานของ Bally ในอนาคต ดังนั้นผลลัพธ์ดังกล่าวจึงอาจแตกต่างไปจากที่แสดงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ผลลัพธ์ในอนาคต รวมถึงการสิ้นสุดของวงเงินสินเชื่อและการซื้อหุ้นคืน อาจได้รับผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากความเสี่ยงจำนวนหนึ่งซึ่งมีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ Bally ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Bally ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ ณ วันที่ของวันนี้เท่านั้นBally Technologies วางแผนที่จะเปิดตัวการประมูลประมูลดัตช์ดัดแปลงเพื่อซื้อหุ้นสามัญสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์
07 เมษายน 2554 16:01 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–31 พ.ค. Bally Technologies, Inc. (NYSE: BYI) ผู้นำด้านสล็อต เครื่องวิดีโอ การจัดการคาสิโน และระบบเครือข่ายและบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับอุตสาหกรรมเกมทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่ามีแผนที่จะ เปิดคำเสนอซื้อ “การประมูลแบบดัตช์” ที่แก้ไขแล้วเพื่อซื้อหุ้นสามัญ

Bally จะเสนอซื้อหุ้นสามัญมูลค่าสูงถึง 400 ล้านดอลลาร์ในราคาไม่เกิน 40.00 ดอลลาร์หรือน้อยกว่า 34.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น การทำคำเสนอซื้อคาดว่าจะเริ่มในวันพรุ่งนี้ 8 เมษายน 2011 และสิ้นสุดเวลา 17.00 น. ตามเวลานิวยอร์กซิตี้ ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2011 เว้นแต่จะขยายเวลาออกไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Bally อาจเพิ่มมูลค่าหุ้นที่ซื้อในการเสนอซื้อ และเพิ่มจำนวนหุ้นที่รับชำระในการเสนอซื้อได้ไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดโดยไม่มีการแก้ไขหรือขยายระยะเวลา การทำคำเสนอซื้อ

คำเสนอซื้อ “การประมูลแบบดัตช์” ที่แก้ไขแล้วช่วยให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุจำนวนหุ้นและราคาที่พวกเขาต้องการเสนอซื้อหุ้นภายในช่วงราคาหุ้นที่ระบุ ขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่เสนอราคาและราคาที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้นที่เสนอซื้อ Bally จะกำหนดราคาต่ำสุดต่อหุ้นภายในช่วงที่จะช่วยให้ Bally ซื้อมูลค่าหุ้นสามัญ 400 ล้านดอลลาร์หรือจำนวนที่ต่ำกว่าขึ้นอยู่กับจำนวน ของหุ้นที่เสนอซื้ออย่างถูกต้องและไม่ถูกถอนออกอย่างถูกต้อง หุ้นทั้งหมดที่ซื้อโดย Bally จะซื้อในราคาเดียวกัน หากทำคำเสนอซื้อครบจำนวนแล้ว จะมีการเข้าซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 18.9 ถึง 21

ถ้าอยู่บนพื้นฐานของราคาซื้อสุดท้ายที่กำหนดไว้ในคำเสนอซื้อมากกว่า $ 400 ล้านในมูลค่าของหุ้นที่จะเสนอซื้ออย่างถูกต้องและไม่ได้ถอนตัวออกมาอย่างถูกต้องแล้ว Bally จะซื้อหุ้นได้ที่หรือต่ำกว่าราคาซื้อต่อหุ้นในสัดส่วนพื้นฐาน ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอซื้อซึ่งจะแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในไม่ช้า การทำคำเสนอซื้อจะไม่มีเงื่อนไขสำหรับจำนวนหุ้นขั้นต่ำที่เสนอซื้อ แต่จะขึ้นอยู่กับวงเงินสินเชื่อใหม่และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จะอธิบายในข้อเสนอซื้อ

Bally คาดว่าจะซื้อหุ้นในคำเสนอซื้อด้วยเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อใหม่ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการปิดคำเสนอซื้อ ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถโทร BofA Merrill Lynch ได้ที่ (888) 803-9655; Mitsubishi UFJ Securities ที่ (877) 649-6848; หรือ Wells Fargo Securities, LLC ที่ (800) 532-2916 ซึ่งเป็นผู้จัดการตัวแทนจำหน่ายสำหรับคำเสนอซื้อ ตัวแทนข้อมูลสำหรับคำเสนอซื้อคือ Morrow & Co., LLC และผู้รับฝากคือ American Stock Transfer & Trust Company, LLC ข้อเสนอในการซื้อ จดหมายส่งตัว และเอกสารที่เกี่ยวข้องจะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นของ Bally ไม่นานหลังจากเริ่มดำเนินการ ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสำเนาเอกสารคำเสนอซื้อเพิ่มเติม หากมี สามารถโทรติดต่อตัวแทนข้อมูลได้ที่ (800) 607-0088 ธนาคารและนายหน้าอาจโทร (800) 662-5200

แม้ว่าคณะกรรมการของ Bally ได้อนุมัติการทำคำเสนอซื้อแล้ว แต่ Bally คณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการตัวแทนจำหน่าย ผู้รับฝาก หรือตัวแทนข้อมูลไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ ต่อผู้ถือหุ้นว่าจะเสนอหรืองดการประมูลใดๆ หุ้นหรือตามราคาหรือราคาที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกซื้อหุ้นของตนได้ Bally ไม่อนุญาตให้บุคคลใดให้คำแนะนำดังกล่าว ผู้ถือหุ้นต้องตัดสินใจว่าจะประมูลหุ้นของตนหรือไม่ และถ้ามี จะต้องซื้อหุ้นกี่หุ้นและราคาหรือราคาใด ในการทำเช่นนั้น ผู้ถือหุ้นควรประเมินข้อมูลทั้งหมดในข้อเสนอที่จะซื้อ จดหมายส่ง และวัสดุที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ หากมี

กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของ Bally ได้แนะนำ Bally ว่าพวกเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเสนอซื้อหุ้นของตนในคำเสนอซื้อหลักทรัพย์

เกี่ยวกับ Bally Technologies, Inc.

ด้วยประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1932 Bally Technologies ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้ออกแบบ ผลิต ดำเนินการ และจัดจำหน่ายอุปกรณ์เกม ระบบ และโซลูชั่นเทคโนโลยีบนเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงทั่วโลก กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Bally ประกอบด้วยเครื่องสล็อตแมชชีนรีลสปิน วิดีโอสล็อต โปรเกรสซีฟแบบกว้าง และคลาส II ลอตเตอรี และเกมและแพลตฟอร์มการพิจารณาจากส่วนกลาง ในฐานะบริษัทระบบเกมอันดับหนึ่งของโลก Bally ยังนำเสนอโซลูชั่นการจัดการคาสิโน บัญชีสล็อต โบนัส เงินสด และโซลูชั่นการจัดการโต๊ะ ข้อมูลของ บริษัท เพิ่มเติมรวมทั้งนำเสนอนักลงทุนของ บริษัท ฯ สามารถพบได้ที่BallyTech.com

คำเสนอซื้อหลักทรัพย์

การทำคำเสนอซื้อที่อธิบายในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ใช่การเสนอซื้อหรือการชักชวนให้เสนอขายหุ้นใดๆ ของหุ้นสามัญของ Bally รายละเอียดทั้งหมดของการทำคำเสนอซื้อ รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อหุ้นทั้งหมด จะรวมอยู่ในคำเสนอซื้อ จดหมายโอน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ในไม่ช้า ผู้ถือหุ้นควรอ่านข้อเสนอซื้อ จดหมายโอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อย่างละเอียดเมื่อมีให้ เนื่องจากจะมีข้อมูลที่สำคัญwww.sec.gov . นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจได้รับสำเนาของเอกสารเหล่านี้ (หากมี) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยโทรไปที่ Morrow & Co., LLC ตัวแทนข้อมูลของ Bally สำหรับคำเสนอซื้อที่ (800) 607-0088

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างมาก ข้อความเหล่านี้อาจระบุได้ด้วยการใช้คำต่างๆ เช่น “สมมติฐาน” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “เป้าหมาย” “แนวทาง” “แผน” “จะ” และคำอื่นๆ ที่มีความหมายคล้ายกัน . ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญที่มีนัยสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อบอลลี่ในอนาคตและตามผลดังกล่าวอาจแตกต่างจากสิ่งที่ได้แสดงในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ผลลัพธ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงผลของคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อาจได้รับผลกระทบในทางลบอันเนื่องมาจากความเสี่ยงหลายประการที่มีรายละเอียดเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ Bally ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Bally ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อมูลในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีผลใช้ได้ ณ วันที่ของวันนี้เท่านั้นการวิจัยและการตลาด: อุตสาหกรรมการพนันและเกมในสหรัฐอเมริกา – อนาคตสำหรับอุปกรณ์เล่นเกม
07 เมษายน 2554 12:11 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )– 29 ม.ค. การวิจัยและการตลาด ( http://www.researchandmarkets.com/research/b0bd72/us_gambling_and_ga ) ได้ประกาศเพิ่มรายงาน ” อุตสาหกรรมการพนันและการเล่นเกมของสหรัฐฯ – อนาคตสำหรับอุปกรณ์เล่นเกม ” ลงในรายงาน การเสนอขาย

“อุตสาหกรรมการพนันและเกมของสหรัฐอเมริกา – อนาคตสำหรับอุปกรณ์เล่นเกม”

ทวีตนี้
ภาคการพนันและการเล่นเกมทั่วโลกยังคงแสดงแนวโน้มในเชิงบวกในช่วงภาวะถดถอยในขณะที่อัตราการเติบโตช้าในปี 2008 และ 2009 การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการเติบโตได้รับการเห็นในปี 2010 ภาคการเดินทางและการพักผ่อนเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการพนันและการเล่นเกม อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในลาสเวกัส ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจถดถอยส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพักผ่อนเช่นกันและจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงในสหรัฐอเมริกาเมื่อเทียบกับช่วงก่อนภาวะเศรษฐกิจถดถอยในผลลัพธ์อัตราการเติบโตของรายได้รวมของคาสิโนลดลง ในช่วงปี 2552 ภาคการผลิตอุปกรณ์เล่นเกมสร้างรายได้มหาศาลในสหรัฐ และยังมีส่วนช่วยในการเติบโตของการจ้างงานแม้ว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัว

อุตสาหกรรมเกมในสหรัฐฯ จะแสดงการปรับปรุงในปี 2011 ด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากลาสเวกัส ซึ่งนักท่องเที่ยวคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากลดลงเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ในขณะที่ตลาดในภูมิภาคคาดว่าจะต่อสู้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา

แม้จะมีการปรับปรุงที่คาดหวังในปี 2011 ประสิทธิภาพของภาคการเล่นเกมและการพนันของสหรัฐคาดว่าจะแสดงการเติบโตที่ช้าในช่วงปี 2009 ถึง 2012 เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในอดีตและคาดว่าจะจับความเร็วจากปี 2014 เป็นต้นไปซึ่งไหลไปตามประสิทธิภาพของ GDP ด้วย CAGR ที่คาดการณ์ไว้ ร้อยละ 2.69% สำหรับงวดปี 2552-2558

ส่วนคาสิโนเชิงพาณิชย์คาดว่าจะทำงานได้ดีในปีต่อ ๆ ไปซึ่งขับเคลื่อนโดยลาสเวกัสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการในขณะที่ตลาดคาสิโนอิลลินอยส์ไอโอวาและนิวเจอร์ซีย์คาดว่าจะต่อสู้จนถึงปี 2556Penn National Gaming จะรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกและจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์ในวันที่ 21 เมษายน
07 เมษายน 2011 11:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ไวโอมิชซิง, รัฐเพนซิลเวเนีย–( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. 2554 Penn National Gaming, Inc. (PENN: Nasdaq) ประกาศในวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2554 เวลา 7.00 น. ET ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 และจะ เป็นเจ้าภาพการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์พร้อมกันเวลา 10.00 น. ET ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ทั้งการโทรและเว็บคาสต์เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

หมายเลขการประชุมทางโทรศัพท์คือ 212/231-2925; โปรดโทรล่วงหน้าห้านาทีเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีการเชื่อมต่อก่อนการนำเสนอ ผู้สนใจสามารถโทรสดทางอินเทอร์เน็ตได้ที่www.pngaming.com ; ให้เวลา 15 นาทีในการลงทะเบียนและดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น คำถามและคำตอบจะถูกสงวนไว้สำหรับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่โทรมา การแพร่ภาพซ้ำของสายที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับสามสิบวันบนอินเทอร์เน็ตที่www.pngaming.com

เกี่ยวกับ Penn National Gaming

Penn National Gaming เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือมีส่วนได้เสียในการเล่นเกมและการแข่งรถ โดยเน้นที่ความบันเทิงของสล็อตแมชชีน ปัจจุบันบริษัทดำเนินการโรงงาน 23 แห่งในเขตอำนาจศาล 16 แห่ง ได้แก่ โคโลราโด ฟลอริดา อิลลินอยส์ อินดีแอนา ไอโอวา ลุยเซียนา เมน แมริแลนด์ มิสซิสซิปปี้ มิสซูรี นิวเจอร์ซีย์ นิวเม็กซิโก โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย เวสต์เวอร์จิเนีย และออนแทรีโอ โดยรวมแล้ว สิ่งอำนวยความสะดวกที่ดำเนินการของ Penn National มีเครื่องเกมมากกว่า 27,000 เครื่อง เกมบนโต๊ะมากกว่า 500 เกม ห้องพักในโรงแรมมากกว่า 2,000 ห้อง และพื้นที่เล่นเกมมากกว่า 1 ล้านตารางฟุต

ผ่านการร่วมทุน Penn National กำลังพัฒนาคาสิโนเต็มรูปแบบที่ Kansas Speedway ใน Kansas City ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการในช่วงครึ่งแรกของปี 2012 และยังกำลังพัฒนาคาสิโนใน Toledo และ Columbus, Ohio โดยมีเป้าหมายเปิดสำหรับปี 2012 ใน กันยายน 2010 บริษัทตกลงที่จะจัดตั้งบริษัทร่วมทุน (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดบัญชี) เพื่อเป็นเจ้าของและดำเนินการดำเนินการ pari-mutuel ในเท็กซัส รวมถึง Sam Houston Race Park ในฮูสตัน Valley Race Park ใน Harlingen และ สนามแข่งที่วางแผนไว้ใน Laredo ในเดือนตุลาคม 2010 Penn National ได้ซื้อหนี้คงค้างทั้งหมดของ The M Resort LLC M Resort Spa Casino ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 90 เอเคอร์ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของ Las Vegas Boulevard

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมากจากการคาดการณ์ เพนน์อธิบายถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการเหล่านี้ในการยื่นเอกสารต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ปัจจัยที่มีความหมายซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากความคาดหวังที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: เนื้อเรื่องของรัฐ กฎหมายของรัฐบาลกลางหรือท้องถิ่น (รวมถึงการลงประชามติ) ที่จะขยาย จำกัด ภาษีเพิ่มเติม ป้องกันหรือส่งผลกระทบในทางลบต่อการปฏิบัติการในเขตอำนาจศาลที่เราทำธุรกิจ (เช่น การห้ามสูบบุหรี่ที่สถานประกอบการของเรา) หรือในเขตอำนาจศาลที่เราตั้งใจจะทำธุรกิจ ความสามารถของเราในการรับหรือความล่าช้าในการได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบที่จำเป็นในการเป็นเจ้าของ พัฒนา และ/หรือดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา หรือความล่าช้าหรืออุปสรรคอื่นๆ ในการดำเนินการตามแผนการจัดหาหรือโครงการของเราให้เสร็จสิ้น ความสามารถของเราในการได้รับใบอนุญาตของรัฐและท้องถิ่นและการอนุมัติที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง กิจกรรมของคู่แข่งของเราและการเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ ปัจจัยการก่อสร้าง รวมถึงความล่าช้า ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขโดยไม่คาดคิด การคัดค้านในท้องถิ่น และต้นทุนแรงงานและวัสดุที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาโอกาสในการพัฒนา ความพร้อมและต้นทุนทางการเงิน ผลกระทบของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ สินเชื่อ ตลาดทุน การเคหะ ภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมการเล่นเกมและที่พักโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์และข้อตกลงของเรากับพลม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ความพร้อมและต้นทุนทางการเงิน ผลกระทบของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ สินเชื่อ ตลาดทุน การเคหะ ภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมการเล่นเกมและที่พักโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์และข้อตกลงของเรากับพลม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ความพร้อมและต้นทุนทางการเงิน ผลกระทบของเศรษฐกิจท้องถิ่นและระดับประเทศ สินเชื่อ ตลาดทุน การเคหะ ภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมการเล่นเกมและที่พักโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์และข้อตกลงของเรากับพลม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 สภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมเกมและที่พักโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์และข้อตกลงของเรากับพลม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 สภาวะพลังงานต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไปและในอุตสาหกรรมเกมและที่พักโดยเฉพาะ ความสัมพันธ์และข้อตกลงของเรากับพลม้า เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่จัดตั้งขึ้นอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่มีการจัดระเบียบอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 เสมียน pari-mutuel และกลุ่มแรงงานที่มีการจัดระเบียบอื่น ๆ และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่กล่าวไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ บริษัทไม่มีเจตนาที่จะปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด คำแนะนำเตือนในวรรคนี้ได้รับอนุญาตโดยพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538Banker Bikers ของ BankAtlantic สนับสนุน Rodeo รถจักรยานยนต์ตำรวจตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประโยชน์ของ COPS – ความกังวลของผู้รอดชีวิตจากตำรวจ
07 เมษายน 2554 10:22 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฟอร์ตลอเดอร์เดล, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )–25 ต.ค. BankAtlantic ธนาคารที่สะดวกที่สุดของฟลอริดาประกาศในวันนี้ว่าแผน “Banker Bikers” ของ BankAtlantic เพื่อสนับสนุน Rodeo รถจักรยานยนต์ตำรวจตะวันออกเฉียงใต้เพื่อประโยชน์ของ COPS (ความกังวลของผู้รอดชีวิตจากตำรวจ) ซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศตน เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่สูญเสียคนที่รักในหน้าที่การงานและการกุศลเพิ่มเติม

“คณะกรรมการเจ้าหน้าที่รถจักรยานยนต์ได้ออกแบบหลักสูตรที่ไม่เพียงยากแต่สนุก งานในปีนี้จะท้าทายผู้เข้าร่วมให้มีความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานเหล่านี้และให้โอกาสเราในการระดมทุนสำหรับสาเหตุที่ยิ่งใหญ่”

ทวีตนี้
Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood และ Seminole Tribe of Florida จะนำเสนอ South East Police Motorcycle Rodeo ในวันที่ 9 เมษายน 2011 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. ผู้ขับขี่ประมาณ 150 คนจะแข่งขันจากกว่า 20 หน่วยงานทั่วเซาท์ฟลอริดาและ ชายฝั่งตะวันออก ผู้เข้าร่วมในปีนี้จะรวมถึงหน่วยรถจักรยานยนต์จาก Seminole, Fort Lauderdale, Coral Springs, Boca Raton และกรมตำรวจ Miami-Dade รวมถึงสำนักงานนายอำเภอ Broward และ Palm Beach ทีมนอกพื้นที่จากที่ไกลที่สุดเท่าที่เรดดิงแคลิฟอร์เนียก็คาดหวังในงานปีนี้เช่นกัน

“นี่เป็นงานครอบครัวที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุมชนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เข้าร่วม” Don Solinger ประธานของ South East Police Motorcycle Rodeo กล่าว “คณะกรรมการเจ้าหน้าที่รถจักรยานยนต์ได้ออกแบบหลักสูตรที่ไม่เพียงยากแต่สนุก งานในปีนี้จะท้าทายผู้เข้าร่วมให้มีความปลอดภัยในขณะที่ปฏิบัติงานเหล่านี้และให้โอกาสเราในการระดมทุนสำหรับสาเหตุที่ยิ่งใหญ่”

โรดิโอสำหรับรถจักรยานยนต์ตำรวจตะวันออกเฉียงใต้จะระดมเงินให้กับ COPS และองค์กรการกุศลอื่นๆ เช่น MDA, Broward Children’s Center และ Embrace Life Children’s Foundation ผ่านการสนับสนุน การประมูลแบบเงียบในที่สาธารณะ และการจับฉลาก หนึ่งในไฮไลท์รางวัล 2010 Harley-Davidson Sportster 883 รถจักรยานยนต์กับรถพ่วง,บริจาคโดยบรูซ Rossmeyer Harley-Davidson ตั๋วจับฉลากสามารถซื้อได้ในระหว่างการโรดีโอในราคา $1.00 ต่อตั๋ว (หรือตั๋ว 25 ใบในราคา $ 20) บูธอาหาร สปอนเซอร์ และการค้าที่หลากหลาย โซนสำหรับเด็ก และกิจกรรมที่เป็นมิตรกับครอบครัวมากมายจะมีให้ประชาชนทั่วไปได้เพลิดเพลินในขณะที่ดูการแข่งขันของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย

รถจักรยานยนต์ตำรวจตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจาก Seminole Tribe of Florida และ Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood ผู้สนับสนุนเพิ่มเติม ได้แก่ Harley-Davidson, Chrysler/Jeep/Dodge/Ram/Subaru จาก North Broward, The Aero Toy Store, Moe’s Southwest Grill, GEICO Local Office, Amerigas, Gold Coast Beverages, Pepsi Beverages Company, Lifestyle Magazines, The Cahalin Family Foundation, Big 105.9 Radio, Miami Subs Grill, Papa John’s Pizza, Star & Shield Insurance, John Knox Village และ Coventry Health Care

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนหรือการรับเข้าเรียน โปรดโทร 954-288-7201

ข้อมูลติดต่อกิจกรรม:

ลินดา บราวน์, 954-288-7201, LindaBrownEvents@aol.com

เกี่ยวกับ Concerns of Police Survivors (COPS): ความกังวลของผู้รอดชีวิตจากตำรวจ, Inc. จัดหาแหล่งข้อมูลเพื่อช่วยในการสร้างชีวิตของครอบครัวที่รอดตายและเพื่อนร่วมงานที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายที่เสียชีวิตในหน้าที่ตามที่กำหนดโดยเกณฑ์ของรัฐบาลกลาง นอกจากนี้ COPS ยังให้การฝึกอบรมแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในประเด็นเรื่องการตกเป็นเหยื่อผู้รอดชีวิต และให้ความรู้แก่สาธารณชนถึงความจำเป็นในการสนับสนุนวิชาชีพบังคับใช้กฎหมายและผู้รอดชีวิต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือการบริจาค กรุณาเยี่ยมชมที่ South Florida COPS ที่ www.soflocops.com

เกี่ยวกับธนาคารแอตแลนติก:

BankAtlantic ธนาคารที่สะดวกที่สุดของฟลอริดา เป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่มีสำนักงานใหญ่ในฟลอริดา BankAtlantic ได้รับการจัดอันดับให้เป็น ” ความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุดในฟลอริดาสำหรับการธนาคารรายย่อย ” โดยอิงจากการศึกษาความพึงพอใจด้านการธนาคารสำหรับรายย่อยของ JD Power and Associates 2010 ด้วยเครือข่ายสาขาในชุมชนที่กว้างขวางและตู้เอทีเอ็มที่ตั้งอยู่ในทำเลสะดวก BankAtlantic นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการส่วนบุคคล ธุรกิจขนาดเล็ก และการธนาคารพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ BankAtlantic เปิดให้บริการ 7 วันต่อสัปดาห์และขยายเวลาทำการในวันธรรมดา การธนาคารออนไลน์และการจ่ายบิล ศูนย์บริการลูกค้า 7 วัน เคาน์เตอร์แลกเหรียญแลกเปลี่ยน ตลอดจนบัญชีตรวจสอบธุรกิจและค้าปลีก สมาชิก กฟผ. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.BankAtlantic.com BankAtlantic Bancorp (NYSE: BBX) เป็นบริษัทโฮลดิ้งของธนาคารและบริษัทแม่ของ BankAtlantic ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.BankAtlanticBancorp.com

ID Line GClub ยกเว้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในที่นี้ เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“กฎหมายหลักทรัพย์”) และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ของปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยน”) ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจำนวนมาก ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณา แสดง หรือนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้ บริษัทฯ ขอเตือนว่าปัจจัยข้างต้นมิได้เป็นข้อยกเว้น นอกจากนี้ BankAtlantic ยังได้รับคะแนนตัวเลขสูงสุดในบรรดาธนาคารเพื่อรายย่อยในฟลอริดาจากผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการธนาคารรายย่อยของ JD Power and Associates ในปี 2010เอสเอ็ม . ศึกษาจากคำตอบทั้งหมด 47,673 รายการโดยวัดจากผู้ให้บริการ 9 รายในฟลอริดา และวัดความคิดเห็นของผู้บริโภคกับผู้ให้บริการด้านการธนาคารหลัก ผลการศึกษาที่เป็นกรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของผู้บริโภคที่สำรวจในเดือนมกราคม 2010 ประสบการณ์ของคุณอาจแตกต่างกันไป เยี่ยมชม jdpower.comรายงานความต้องการใหม่โดย AM Mindpower Solutions เผยแพร่โดย MarketPublishers.com
07 เมษายน 2011 09:39 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอนดอน–( บิสิเนส ไวร์ )– 11 ก.ค. Market Publishers Ltd แจ้งว่ามีการเพิ่มรายงาน AM Mindpower Solutionsตามความต้องการฉบับใหม่ลงในแคตตาล็อกแล้ว

อุตสาหกรรมการพนันและเกมในสหรัฐอเมริกา – อนาคตสำหรับอุปกรณ์เล่นเกม รายงานนี้ให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการพนันและการเล่นเกมของสหรัฐฯ พร้อมอภิปรายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอดีต การวิเคราะห์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต คาสิโนและการเล่นเกมในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมของสหรัฐจะครอบคลุมในรายละเอียดแบ่งต่อไปในคาสิโนสนามแข่งตลาดหวยความต้องการโป๊กเกอร์ตลาดการพนันทางอินเทอร์เน็ตและการกีฬาการพนัน … http://marketpublishers.com/report/consumers_goods/tv_entertainment/us_gambling_n_gaming_industry_prospects_4_gaming_equipments.html

ตลาดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของจีน – ชุดกีฬาเป็นผู้นำความต้องการในตลาด การศึกษานี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของจีน รายงานครอบคลุมขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การแบ่งส่วนตามผลิตภัณฑ์ แนวโน้มและการพัฒนา และแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นำเสนอรายละเอียดของอุตสาหกรรมชุดกีฬา ขนาดตลาด แนวการแข่งขัน และแนวโน้มในอนาคต … http://marketpublishers.com/report/consumers_goods/textile/china_apparel_n_footwear_market_sportswear_leading_demand_in_market.html

แนวโน้มตลาดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของอินเดียถึงปี 2015ขนาดของตลาดเครื่องนุ่งห่มอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 17,803 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2546 เป็น 32,458 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2552 ที่อัตรา CAGR 10.5% ในช่วงปี 2550-2552 อุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก การศึกษานี้ให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและรองเท้าของอินเดีย ครอบคลุมขนาดตลาดของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม การแบ่งส่วนตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างอุตสาหกรรม และข้อมูลประชากร การวิเคราะห์ SWOT และแนวโน้มในอนาคต … http://marketpublishers.com/report/consumers_goods/textile/india_apparel_n_footwear_market_outlook_to_2015.html

ความชุกของโรคอัลไซเมอร์ทั่วโลกและความต้องการยา รายงานระบุตลาดโดยรวมสำหรับการรักษาโรคอัลไซเมอร์ ประสิทธิภาพของยาโดยการขายและส่วนแบ่งการตลาด ในแง่ของประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนมีรายละเอียดครอบคลุม รายงานกล่าวถึงความชุกของโรค ขนาดตลาดโดยรวมตามมูลค่า โดยแบ่งเป็นตลาดยาด้วยประสิทธิภาพและการคาดการณ์ในปัจจุบันและในอดีต … http://marketpublishers.com/report/medicine_pharmaceuticals_biotechnology/healthcare_equipment_services/global_alzheimer_prevalence_n_drugs_demand.html

ภาคการศึกษาก่อนประถมศึกษาของโปแลนด์ การศึกษาก่อนวัยเรียนในโปแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอันเนื่องมาจากจำนวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ลดลงและจากค่าธรรมเนียมบางส่วน รายงานครอบคลุมจำนวนโรงเรียนเตรียมประถมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียน และวิเคราะห์ขนาดตลาดของภาคก่อนประถมศึกษาและคาดการณ์ซึ่งกำหนดโอกาสในอนาคตในภาคส่วน …Asia Entertainment & Resources Ltd. ประกาศว่ามูลค่าการซื้อขายในเดือนมีนาคม 2554 สูงถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบเป็นรายปี
07 เมษายน 2554 09:15 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ฮ่องกง–( BUSINESS WIRE ) –( BUSINESS WIRE )–21 ก.ค. 2559 Asia Entertainment & Resources Ltd. (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “AERL” รหัสหุ้นของ Nasdaq) บริษัทส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือและบริษัทเกมที่เกี่ยวข้อง : AERL) ประกาศในวันนี้ว่าการหมุนเวียนของชิปแบบหมุนที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเดือนมีนาคม 2554 (การหมุนเวียนของชิปแบบโรลลิ่งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเดือนมีนาคม 2011 ห้องรับรองวีไอพีของบริษัทสามแห่งในมาเก๊ามีมูลค่าการซื้อขาย 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 162% เมื่อเทียบกับ 497 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนมีนาคม 2011 รายรับจากการเล่นเกมทั้งหมดของมาเก๊าเพิ่มขึ้น 48% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2011 มูลค่าการซื้อขายของ AERL ในมาเก๊าสูงเป็นรายไตรมาสที่ 4.076 พันล้านดอลลาร์ (เฉลี่ย 1.359 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน) เพิ่มขึ้น 115% จาก 1.894 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

การเพิ่มขึ้นของชิปโรลลิ่งชิปมีสาเหตุมาจาก: การเติบโตแบบออร์แกนิก การไถ่ถอนใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งล่าสุด (ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2553) การไถ่ถอนครั้งนี้ได้ระดมเงินทั้งหมดประมาณ 35.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งได้เพิ่มทุนในบัญชีด้วยเหตุนี้ สามารถบรรลุการหมุนเวียนชิปในระดับที่สูงขึ้นได้ และการเข้าซื้อกิจการส่วนกำไร 100% ของ King’s Gaming Promotion Limited (“KGP”) เสร็จสิ้น ส่งผลให้ Venetian Macao-Resort-Hotel ของ AERL (Venetian Macao-Resort-Hotel) ของ AERL ใน Cotai Strip, Cotai -Resort-Hotel) ได้เพิ่มห้องวีไอพี

ห้องวีไอพีของบริษัทส่วนใหญ่ดำเนินการเดิมพันบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง ตามสถิติจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (DICJ) ประมาณ 88% ของคาสิโนมาเก๊าชนะมาจากบาคาร่า ในมาเก๊า มีวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสองแบบสำหรับบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี อย่างแรกคือการนำรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่มาใช้ โดยบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วนชิปกลิ้งที่ตกลงกันไว้ ประการที่สองคือการนำรูปแบบการแบ่งปันการชนะ/ขาดทุนมาใช้ โดยที่บริษัทส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีได้รับรายได้ตาม อัตราส่วน “ชนะ” ID Line GClub ที่ตกลงกันไว้ของห้องวีไอพี (เพิ่มรางวัลบางอย่าง) แต่ถ้าคุณเสียเงิน คุณต้องแบกรับสัดส่วนของการสูญเสียที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ รูปแบบการแบ่งส่วนชนะ/แพ้ช่วยให้บริษัทส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพีรับความเสี่ยงที่จะเสียเงินเนื่องจากพฤติกรรมของผู้เล่น และความผันผวนก็เพิ่มขึ้น

AERL ตั้งอยู่ในโรงแรม Galaxy Star World ในใจกลางมาเก๊า และห้องวีไอพีใน Venetian-Resort-Hotel ในมาเก๊าใช้วิธีค่าคอมมิชชั่นคงที่ ห้องวีไอพีของ MGM Grand Hotel and Casino ยังคงใช้วิธีการแบ่งปันการชนะ/แพ้ด้วยอัตราส่วนประมาณ 43% (รวมถึงเงินอุดหนุนสิ่งจูงใจบางอย่าง) ตามอัตราส่วนนี้ หากเราคิดว่าอัตราการชนะ (อัตราส่วนของเงินที่ชนะคาสิโนต่อการเดิมพันทั้งหมด) คือ 2.9% รายได้ของ AERL จาก MGM Hotel and Casino จะเท่ากับรายได้จากการดำเนินงานภายใต้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ 1.25% . แต่ถ้าอัตราการชนะน้อยกว่า 2.9% รายได้ของ AERL จะต่ำกว่าการดำเนินงานภายใต้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ 1.25% MGM Hotel Casino ซึ่งสร้างประมาณ 10% ของชิปกลิ้ง มีอัตราการชนะน้อยกว่า 2.9% ในเดือนมีนาคม เนื่องจากรายได้ปัจจุบันของ AERL ส่วนใหญ่เชื่อมโยงโดยตรงกับการโรลโอเวอร์ บริษัทจึงกำลังพยายามเพิ่มความพยายามในการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เล่นและเวลาในการเล่นเกมในห้องรับรองวีไอพีที่คิดค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ ดังนั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการซื้อขาย บริษัทจึงนำผลกำไรไปลงทุนใหม่เพื่อเพิ่มทุนในบัญชี จึงสนับสนุนให้ผู้เล่นเพิ่มกิจกรรมการพนัน คำนวณตามค่าเฉลี่ยทางสถิติที่ 3.00% กำไรสุทธิของ AERL ก่อนจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 0.45% ของมูลค่าการซื้อขาย

ตามรูปแบบการแบ่งชนะ/แพ้ ช่วงความผันผวนในอดีตของอัตราการชนะรวมของบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีของ AERL ตามเปอร์เซ็นต์ของชิปกลิ้งคือ 1.1% ถึง 4.5% อัตราการชนะขั้นต้นเฉลี่ยของบาคาร่าในอุตสาหกรรมอยู่ระหว่าง 2.85% ถึง 3.00% อัตราการชนะตามทฤษฎีของห้องวีไอพีของบริษัท AERL นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ซึ่งบางอย่างอยู่เหนือการควบคุม เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉินเป็นคุณลักษณะของอุตสาหกรรมเกม อัตราการชนะตามทฤษฎีจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นๆ เช่น ทักษะและประสบการณ์ของผู้เล่น ประเภทของเกมที่เล่น ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของผู้เล่น ขีดจำกัดของตาราง จำนวนเงินเดิมพันของผู้เล่นของบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีของ AERL และ เวลาเล่นเกมของผู้เล่น ฯลฯ-ดังนั้น อัตราการชนะที่แท้จริงของห้องวีไอพีอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่างสองควอเตอร์ที่อยู่ติดกัน ส่งผลให้เกิดความผันผวนในผลประกอบการรายไตรมาส ปัจจัยเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน อาจส่งผลกระทบในทางลบต่ออัตราการชนะของห้องวีไอพี

ความหมายของหมายเลขการแปลงรหัส

Rolling Chip Turnover เป็นวิธีการที่คาสิโนใช้ในการคำนวณปริมาณธุรกรรมธุรกิจวีไอพีและแสดงถึงจำนวนเงินเดิมพันทั้งหมดของผู้เล่น การเดิมพันอยู่ในรูปแบบของ “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” และการเดิมพันที่ชนะจะจ่ายโดยคาสิโนด้วยชิปที่เรียกว่า “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นวีไอพี เพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นจากบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถแลกได้” ที่ซื้อโดยผู้เล่นแต่ละคน ดังนั้นบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพีต้องการให้ผู้เล่น “หมุน” “ชิปเงินสด” ของตนเป็น “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” เป็นครั้งคราวเพื่อดำเนินการเดิมพันต่อไปเพื่อให้ผู้สนับสนุนเกมได้รับค่าคอมมิชชั่น (“ชิปกลิ้ง”) ชื่อมา จากที่นี่). ผ่านบริษัทส่งเสริมการขาย “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา การเดิมพันด้วย “โรลลิ่งชิป” นั้นแตกต่างจากการเดิมพันด้วยชิปเงินสด วิธีนี้ ยังใช้โดยสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม (DICJ) เพื่อแยกรายได้โต๊ะวีไอพีจากรายได้โต๊ะกองกลาง

เกี่ยวกับเอเชีย เอ็นเตอร์เทนเมนท์ แอนด์ รีซอร์สเซส ลิมิเต็ด

AERL รุ่นก่อนคือ CS China M&A Company (“CS China”) ซึ่งเข้าซื้อกิจการ Asia Gaming & Resort Limited (“AGRL”) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2010 AERL เป็นบริษัทโฮลดิ้งเพื่อการลงทุน เป็น บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีที่ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและ บริษัท เกมที่เกี่ยวข้อง สามารถรับผลกำไรทั้งหมดจาก บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจากธุรกิจเกมห้องวีไอพี ปัจจุบันบริษัทส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีของ AERL มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมวีไอพีที่หรูหราหลักสามแห่งที่ตั้งอยู่ในตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก – มาเก๊า ประเทศจีน ห้องรับรองวีไอพีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในคาสิโนสุดหรู MGM Grand Macau ในย่านใจกลางเมืองของมาเก๊า และดำเนินการโดย MGM Grand Paradise, SA สถานที่เล่นเกมวีไอพีแห่งที่สองดำเนินการโดย Galaxy Casino, SA และตั้งอยู่ในโรงแรมหรูระดับห้าดาวในใจกลางเมืองมาเก๊า Star World Hotel & Casino ห้องเล่นเกมวีไอพีแห่งที่สามตั้งอยู่ใน Venetian Macao-Resort-Hotel บน Cotai Strip

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวอิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ AERL และจะมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่เป็นข้อเท็จจริงแตกต่างไปจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เวอร์ชันดั้งเดิมของการประกาศนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลมีขึ้นเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจเท่านั้น โปรดดูข้อความต้นฉบับ ข้อความต้นฉบับเป็นเพียงเวอร์ชันที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นIndianapolis Downs, LLC, ผู้ดำเนินการ Racetrack-Casino จะใช้กระบวนการภายใต้การดูแลของศาลเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าองค์กรให้สูงสุด
07 เมษายน 2011 07:06 น. Eastern Daylight Time
เชลบีวิลล์, อินเดีย–( บิสิเนส ไวร์ )–อินเดียแนโพลิส ดาวน์ส, LLC ซึ่งดำเนินการ Indiana Live! คาสิโนและสนามแข่ง Indiana Downs ประกาศในวันนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยื่นคำร้องโดยสมัครใจในศาลล้มละลายสหรัฐสำหรับเขตเดลาแวร์เพื่อจัดระเบียบใหม่ภายใต้บทที่ 11 ของประมวลกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งอำนวยความสะดวกจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติในระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ และจะไม่มีการหยุดชะงักของบริการ

“อินเดียน่าไลฟ์! และ Indiana Downs racino เป็นธุรกิจใหม่ที่ทำกำไรได้จริง แต่ยังไม่บรรลุศักยภาพสูงสุด ”

ทวีตนี้
ในการยื่นฟ้อง Indianapolis Downs ระบุว่าบริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ดำเนินงานบนพื้นฐานเงินสดที่เป็นบวก และสร้างรายได้เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งข้อสังเกตว่าได้ดำเนินงานโดยมีภาระหนี้ที่มากกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญและเกินกว่าความสามารถในการให้บริการภายใต้เงื่อนไขปัจจุบัน หนี้ส่วนใหญ่สะท้อนถึงค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเริ่มต้น 250 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับคำสั่งจากรัฐ รวมถึงอัตราภาษีตามกฎหมายที่สูง

บริษัทกล่าวว่า ในการยื่นฟ้องนี้และรอการอนุมัติจากศาล บริษัทได้จัดหาเงินทุนจากลูกหนี้เข้าครอบครอง (DIP) ประมาณ 103 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มที่นำโดย Wells Fargo สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ให้การเข้าถึงทันทีสูงถึง 5 ล้านดอลลาร์และจะลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของบริษัท

Indianapolis Downs กล่าวว่าต้องการแก้ไขการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงเวลา “หยุดนิ่ง” ที่ยินยอมและเจรจานอกกระบวนการศาลและทำงานอย่างจริงจังกับผู้ให้กู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเจรจาผลลัพธ์ที่จำเป็นได้ และต้องเผชิญกับการหมดอายุของสัญญาผ่อนปรนเรื่องเงินกู้

“การยื่นฟ้องนี้ไม่เหมือนกับกรณีการปรับโครงสร้างหนี้หลายๆ กรณี เนื่องจากอินเดียแนโพลิสดาวน์สมีรายได้และส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัว” Gregory F. Rayburn หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้กล่าว “อินเดียน่าไลฟ์! และ Indiana Downs racino เป็นธุรกิจใหม่ที่ทำกำไรได้จริง แต่ยังไม่บรรลุศักยภาพสูงสุด

“ด้วยเหตุนี้ เรามองว่าการตัดสินใจนี้เป็นขั้นตอนที่เอื้ออำนวยสำหรับบริษัทของเรา เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถปรับโครงสร้างหนี้ ปรับปรุงการดำเนินงาน และได้รับประโยชน์จากการเพิ่มมูลค่าอื่นๆ ที่มีอยู่ ที่สำคัญที่สุด กระบวนการนี้จะช่วยให้ Indianapolis Downs มีเวลาที่เราต้องการในการเพิ่มมูลค่าองค์กรและมูลค่าของหลักประกันของผู้ให้กู้ที่มีหลักประกันของเรา”

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการหยุดชะงักในการบริการ และลูกค้ายังคงเพลิดเพลินไปกับสล็อตแมชชีนล่าสุด เกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ความบันเทิงสด อาหารที่ได้รับรางวัล และการแข่งขันสดที่พวกเขาคาดหวังจาก Indiana Live! คาสิโนและสนามแข่ง Indiana Downs บริษัทกำลังขออนุมัติจากศาลสำหรับการเคลื่อนไหวในวันแรกที่หลากหลาย การเคลื่อนไหวเหล่านี้รวมถึงการขอให้รักษาและให้เกียรติ Live! โปรแกรมลูกค้าของ Rewards Club และ Indiana Downs Players Club รักษาและให้เกียรติโปรแกรมส่งเสริมการขาย และจ่ายค่าจ้างและเงินเดือน และผลประโยชน์อื่นๆ ให้กับพนักงานและตัวแทน นอกจากนี้ บริษัทมีความตั้งใจที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ให้บริการสินค้าและบริการที่ยื่นคำร้องภายหลังการดำเนินธุรกิจตามปกติ

Indianapolis Downs มุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละรายตลอดกระบวนการนี้ บริษัทเสริมว่าการพัฒนานี้จะไม่ส่งผลเสียต่อการแข่งม้าที่ Indiana Downs ในปี 2554 หรือในเวลาใด ๆ ในอนาคตอันใกล้

เกี่ยวกับ Indianapolis Downs LLC

Indianapolis Downs, LLC ซึ่งทำธุรกิจเป็นสนามแข่ง Indiana Downs และ Indiana Live! คาสิโน ดำเนินการ “racino” ที่ทันสมัยที่สุด 283 เอเคอร์ในเชลบีวิลล์ รัฐอินเดียน่า เช่นเดียวกับสถานที่วางเดิมพันดาวเทียมสองแห่งในอีแวนส์วิลล์และคลาร์กสวิลล์ รัฐอินเดียนา สนามซึ่งเปิดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 มีการแข่งขันสดเจ็ดเดือนของปี และสถานที่เดิมพันแบบซิมัลคาสต์แบบเต็มการ์ดซึ่งมีการแข่งม้าพันธุ์ดี ม้าสี่ตัว และสายรัดจากทั่วประเทศ เส้นทางนี้ยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและเลานจ์ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ อาร์เคด ร้านขายของกระจุกกระจิก และศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว คาสิโนมีเครื่องสล็อตไฮเทคมากกว่า 2,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ ห้องโป๊กเกอร์ และตัวเลือกร้านอาหารและความบันเทิงหลายแบรนด์